Arhive oznaka: Sulejman Hadžalić

Arhivska građa IZ BiH – Zemaljska vakufska komisija 1884-1889, dokumenti vezani za Maglaj

1884.

34 – Maglaj – Molba Poreznog ureda u Maglaju da se dostave tiskovnice za platežne naloge.

486 – Sarajevo – Otpis vakufskih pristojbi džamija u Maglaju, Doboju i Tešnju za 1878. i 1879. godinu, a na osnovu odluke Zemaljske vlade.

623 – Maglaj – Molba Mehmeda Mulabdića, imama i hatiba Jusuf-pašine džamije u Maglaju za povećanje plaće.

1885.

282 – Maglaj – Saopćenje Vakufske komisije u Maglaju o imenovanju imama u Gornjoj mahali Atifa Mehmeda Alića.

867 – Maglaj – Popis ostavštine Abas-bega Maglajlije koji je umro bez djece i oporučio dio imetka u dobrotvorne svrhe.

1886.

432 – Maglaj – Prijedlog Vakufskog ureda u Maglaju da se Rifat-beg Sulejmanpašić imenuje mutevelijom Abas-bagova vakufa.

975 – Maglaj – Izvještaj Vakufskog ureda u Maglaju o vakufu Mehage Obralića.

1143 – Maglaj – Molba Poreznog ureda u Maglaju da se dostave računi Jusuf-pašina vakufa.

1887.

165 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju prilaže iskaz o razdiobi prihoda vakufa hadži Osman-bega Širbegovića.

167 – Maglaj – Vakufski ured u Maglaju prilaže iskaz o razdiobi prihoda vakufa Hatidže Dizdarević.

422 – Maglaj – Izvještaj Vakufske komisije u Maglaju o sastavljanju vakufskih računa.

718 – Maglaj – Molba hadži Avdije Halilovića za imenovanje mutevelijom.

719 – Maglaj – Molba Mustafe Klinčevića za imenovanje imamom.

720 – Maglaj – Molba Muharema Sulića za imenovanje muderrisom.

721 – Maglaj – Molba Osmana Imamovića za imenovanje imamom.

722 – Maglaj – Molba Mehmeda Aliefendića za imenovanje imamom.

723 – Maglaj – Molba Saliha Durmića za imenovanje imamom.

724 – Maglaj – Molba Hasana Zimićanina za imenovanje imamom.

725 – Maglaj – Molba Saliha Skelića za imenovanje imamom.

726 – Maglaj – Molba Mustafe Halilovića za imenovanje imamom.

727 – Maglaj – Molba Saliha Mulahusića za imenovanje imamom.

728 – Maglaj – Molba šejha Sulejmana Maglajlije za imenovanje šejhom.

729 – Maglaj – Molba hafiza Mehmeda hadži Alića za imenovanje imamom.

730 – Maglaj – Molba Mehmeda Dervišefendića za imenovanje imamom.

731 – Maglaj – Molba Mustafe Mulamehića za imenovanje mujezinom.

732 – Maglaj – Molba Mehmeda Ibrahimefendića za imenovanje imamom.

733 – Maglaj – Molba Mehmeda Mulabdića za imenovanje imamom.

735 – Maglaj – Molba Derviša Rustemagića za imenovanje mujezinom.

736 – Maglaj – Molba Huseina Sinanefendića za imenovanje mutevelijom.

1701 – Maglaj – Molba Mehmeda Ahmetovića za imenovanje imamom.

2529 – Maglaj – Zahtjev Vakufske komisije u Maglaju da se Numan Huseinpašić i Sulejman Nenadović razriješe dužnosti mujezina.

2757 – Maglaj – Molba Vakufske komisije u Maglaju da im se pošalje tiskarnica za vakufske račune.

1888.

19 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju izvještava da ne postoji vakufnama Širbegovića vakufa.

443 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Ibrahima Efendića.

481 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mustafu Mahića.

482 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mehmeda Abdića.

521 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mehmeda Dervišefendića.

1889.

360 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju dostavlja vakufske račune za 1888. godinu.

2877 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju dostavlja podatke o muteveliji Mehmedu Dervišefendiću.

3518 – Maglaj – Vakufska komisija u Sarajevu nalaže Vakufskoj komisiji u Maglaju da ispita zašto se ne uplaćuju vazife Hadži Abas-begova vakufa.

Kliknite da pristupite Zemaljska%20vakufska%20komisija%20za%20BiH%20%281883-1894%29.pdf

Dokument od 14. 09. 1907. godine u kojem se spominje hafiz Mehmed ef. Hadžalić sin H. Sulejmana

Dokument od 14. 09. 1907. u kojem se spominje hafiz Mehmed ef. Hadžalić umrlog H. Sulejmana.

U knjizi “Maglaj na tragovima prošlosti” Adina Ljuce, na strani 219, u vezi sa nekom vakufnamom iz 1910. g. koja se nalazi u Arhivu GHB biblioteke, spominje se Hadžialić? H. šejh Sulejman. Moguće da je to otac Mehmedov. Bila je to čini se učena ulemanska porodica sa tradicijom, o kojoj se nažalost ništa ne zna. Hadži Alija Hadžialić bio je općinski zastupnik 1893, 1896. i 1897. godine. (*)

Katastarska čestica o kojoj je riječ u ovom dokumentu je 2204. To bi mogla biti ona “bašča zvana kod kuće” koja je 1893. pripala Mehmedu Gračiću. Da li je hafiz Hadžalić bašču kupio ili naslijedio ili dobio kao miraz?

U knjizi “Hafizi u BiH u posljednjih sto pedeset godina (1860-2010)” autora Hfz. dr. Fadila Fazlića na strani 451, spomenut je hafiz Hadžialić:

Hafiz MEHMED-ef. HADŽIALIĆ – uputio je molbu Zemaljskoj vakufskoj komisiji u Sarajevu 1887. godine, moleći da bude postavljen za imama u Maglaju. Dekret o postavljenju je izdat 1888. godine. (Arhiv Zemaljske vakufske komisije, GHB u Sarajevu, kutija 16., spis 729. i 42., spis 550.)

Nažalost nije naveden podatak u kojoj džamiji je bio imam. Ako je to Kuršumlija, onda bi hafiz Hadž(i)alić mogao biti prethodnik Mustafa ef. Pirkića koji je tu službu vršio 43 godine, do preseljenja na ahiret 1959. godine. (Jusufbašić, Omerović – Gradski džemat Maglaja…)

U to vrijeme bio je još jedan hafiz u Maglaju, Hfz. Esad ef. Ibrahimefendić. Zabilježeno je da je bio član Kotarske vakufske komisije u godinama 1908. i 1909.  Na stranici Medžlisa IZ Maglaj nalazi se podatak da je Esad ef. bio posljednji stalni imam u Sukijji džamiji i da je tu službu obavljao do iza Prvog svj. rata.

http://medzlismaglaj.weebly.com/d382emati.html

On je također spomenut u navedenoj knjizi:

Hafiz ESAD-ef. IBRAHIMEFENDIĆ

Godine 1909. bio je član Kotarsko-vakufske komisije u Maglaju, a predsjednik je tada bio Ibrahim-ef. Kadić, šerijatski sudija. (Bošnjak, 1909., str.91.)

Skupa sa već navedena dva, u poglavlju pod naslovom MAGLAJ, dati su podaci za još dva imena iz prve polovine 20. stoljeća, sa časnom titulom Hafiza:

Hafiz EMIN-ef. IBILIĆ

Rođen je u Maglaju. Hifz je završio u pedesetoj godini života. Radio je kao vjeroučitelj u Vakufskom muškom sirotištu u Sarajevu, a potom je obavljao imamsku dužnost u Ševarlijama kod Maglaja. Odlukom Ulema-medžlisa od 16. novembra 1933. godine premješten je za imama u Bosanski Brod, gdje je uz imamske obaveze, nekoliko mjeseci honorarno predavao vjeronauku u Državnoj osnovnoj školi. Preselio je na Ahiret u Bosanskome Brodu 06. aprila 1934. godine gdje je i ukopan. (Hafizi u Sarajevu, o.c. str. 27.; Glasnik IVZ 1934., br. 3., str.182-183.)

Hafiz FEHIM-ef. RIZVIĆ

Živio je u prvoj polovini 20. stoljeća. Imamsku dužnost obavljao je u Bosanskome Brodu. Odlukom Ulema-medžlisa od 16. novembra 1933. godine, premješten je na dužnost imama u Ševarlije kod Maglaja. U isto vrijeme preuzeo je i dužnost honorarnog vjeroučitelja u Državnoj osnovnoj školi u Ševarlijama. (Glasnik IVZ 1934., br. 3., str.182-183.)