Arhive oznaka: Šaćir Saračević

Dražbeni izrok od 11.06.1891. objavljen u Sarajevskom listu

ImageDrugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mahmuda Merdića iz ImageMaglaja protiv ovršenika Dede Džambegovića iz Maglaja radi dužnih 6 for. 20 novč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 3. okt. 1890. br. 3846/gr., koje se nalaze u mjestu Maglaju, i to:

1. Milać, sa megjašima: od istoka Mahmud i Šaćir Saračević, od juga Arif Džambegović, od zapada i sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuje se drugi rok u petak na 31. jula 1891. u 10 sahati prije podne, na kom će se iste nepokretne prodati onome, koji najviše za njih ponudi, makar i ispod oglasne cijene, odregjene na 24 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 10 do 12 sahati prije podne. Pozivlju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 11. juna 1891.