Arhive oznaka: Sabitaga Osmanagić

Zeman br. 64 iz 1912. Dopis iz Maglaja o odnosu građana i školskog starješine

Izjava. U broju 60. od 6. jula 1912. lista Zemana izišao je lažan dopis bez potpisa na našeg ovomj. školskog starješinu Zulfikara Beharića, naime da on živi s nama gragjanima u mržnji i još tome slično.

Mi našim vlastoručnim potpisima izjavljujemo da je gornji dopis skoro neistinit, te naprotiv tvrdimo da je dotični s nama u slozi i ljubavi i da svoju službu vrši na potpuno zadovoljstvo nas gragjana.

Ujedno napominjemo da je gornji dopis potekao od jednog kompetenta koji reflektira da bude premješten u Maglaj na g. Beharića mjesto.

Maglaj, 13./7. 1912.

Ibrišaga Sečić, Ibrahim Muradpašić, Mehmed Alija Terzimehić, Arif Terzimehić, Ibrahim Hereg, Milan Ilić, Simo Ilić, Aleksa Arsenović, Muradbašić Osman, Muradbašić Salih, općinski vijećnik, Halil Osmanagić, Spasoje Gojković, Osman Bradarić, Meho Bradarić, Husnija Bradarić, Mehmedalija Kalfić, Hasan Kalfić, Salamon Albahari, Suljaga H. Numanović, Mustafa Bašić, Čejvan Hafiz Nurija, I. Mualim, Gjonlić Sabitaga Osmanagić, Mulabdić Šuaib, Mulabdić Sulejman, Mustafa Karamehić, Salih Karamehić, Ibrahim Karamehić, Habibija Karamehić, Nuraga Molić, Hivzo Molić, Sulejman I. Terzimehić.

SL 10. 10. 1907. Sabitaga Osmanagić

Br. 2379/gr. ad IV. 25/1906.SL 10 10 1907 Sabitaga Osmanagic

2079 1—1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molba ovrhovoditelja I. & M. Salom iz Sarajeva, po dru M. Kneževiću, odvjet. u Sarajevu, protiv Sabitage Osmanagića iz Maglaja, zbog dužnih 1500 i 1500 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Sa­bitage Osmanagića iz Maglaja,

u grunt. ul. br. 700, kat. opć. Maglaj,

u gr. ul. br. 549 i 1267, kat. općine Maglaj,

u grunt. ul. br. 24 i 41, katastr. općine Brus­nica,

u grunt. ul. br. 5, 6, 7, 8, 34, 175, 212, 213 i 224, kat. opć. Rakovac,

u grunt. ul. br. 87, kat. opć. Briesnica dol., i to:

19/20 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 700, kat. općine Maglaj, uz oglasnu cijenu od 1000 K.

Nekretnine u A I. grunt. ul. br. 549, kat. općineMaglaj, uz oglasnu cijenu od 1000 K.

Nekretnine u A I. grunt. uloška br. 1267, katastr. opć. Maglaj, uz oglasnu cijenu od 3000 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 24, kat. opć. Brusnica, nz oglasnu cijena od 1000 K.

Nekretnine u A I. grunt. ul. br. 41, katastr. općine Brusnica, uz oglasnu cijenu od 400 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 5, kat. općine Rakovac, uz oglasnu cijena od 600 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 6, katastr. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 800 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 7, kat. općine Rakovac, uz oglasnu cijenu od 200 K.

1/2 nekretnina u A I. gr. ul. br. 8, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 300 K.

1/2 nekretnina a A I. grunt. ni. br. 34, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 200 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ni. br. 175, kat. opć. Rakovac, , uz oglasnu cijenu od 300 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 212, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 300 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 213, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 100 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 224, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 100 K.

Nekretnine u A I. grunt. ni. br. 87, katastr. općine Briesnica dol., uz oglasnu cijenu od 2000 K.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 2, odregjuje se ponovno prvi rok na petak dana 25. oktobra 1907. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svota, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene na 11.300 K.

Dražbeni uslovi i isprave …

Kotarski sud. Maglaj, 14. septembra 1907.

“Islamski Svijet” 1934. – Bilješka o upisu H. Osmanagića i članova njegove obitelji kao utemeljitelja “Narodne Uzdanice”

Iz „Narodne Uzdanice”Islamski svijet 1934 Halil Osmanagic

Novi utemeljitelji »Narodne Uzdanice«.

Merhum Emina Nura Mujagić rođena Mulabdić iz Tešnja, majka Mustafa ef. Mujagića, rač. inšpektora u p. u Sarajevu upisana je za uteme­ljitelja N. Uzdanice u koju je svrhu njen sin Mustafa ef. položio društvu dotični prinos.

Upisani su kao utemeljitelji N. Uzdanice: Halil Osmanagić šumar i gospođa Sedika Osmanagić rođena Hrustić iz Maglaja, zatim merhum Sabitaga Osmanagić, Hasiba Osmanagić rođena Halilbegović, Eminaga Hrustić i Bisera Hrustić rođena Šaćiragić, za koje je dotični prinos dru­štvu položio Halil Osmanagić. Neka mu dragi Bog u sevap upiše ovaj dar za merhume, a nji­ma firdevsi ala dženet!