Arhive oznaka: Sabitaga Osmanagić

SL 10. 10. 1907. Sabitaga Osmanagić

Br. 2379/gr. ad IV. 25/1906.SL 10 10 1907 Sabitaga Osmanagic

2079 1—1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molba ovrhovoditelja I. & M. Salom iz Sarajeva, po dru M. Kneževiću, odvjet. u Sarajevu, protiv Sabitage Osmanagića iz Maglaja, zbog dužnih 1500 i 1500 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Sa­bitage Osmanagića iz Maglaja,

u grunt. ul. br. 700, kat. opć. Maglaj,

u gr. ul. br. 549 i 1267, kat. općine Maglaj,

u grunt. ul. br. 24 i 41, katastr. općine Brus­nica,

u grunt. ul. br. 5, 6, 7, 8, 34, 175, 212, 213 i 224, kat. opć. Rakovac,

u grunt. ul. br. 87, kat. opć. Briesnica dol., i to:

19/20 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 700, kat. općine Maglaj, uz oglasnu cijenu od 1000 K.

Nekretnine u A I. grunt. ul. br. 549, kat. općineMaglaj, uz oglasnu cijenu od 1000 K.

Nekretnine u A I. grunt. uloška br. 1267, katastr. opć. Maglaj, uz oglasnu cijenu od 3000 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 24, kat. opć. Brusnica, nz oglasnu cijena od 1000 K.

Nekretnine u A I. grunt. ul. br. 41, katastr. općine Brusnica, uz oglasnu cijenu od 400 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 5, kat. općine Rakovac, uz oglasnu cijena od 600 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 6, katastr. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 800 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 7, kat. općine Rakovac, uz oglasnu cijenu od 200 K.

1/2 nekretnina u A I. gr. ul. br. 8, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 300 K.

1/2 nekretnina a A I. grunt. ni. br. 34, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 200 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ni. br. 175, kat. opć. Rakovac, , uz oglasnu cijenu od 300 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 212, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 300 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 213, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 100 K.

1/2 nekretnina u A I. grunt. ul. br. 224, kat. opć. Rakovac, uz oglasnu cijenu od 100 K.

Nekretnine u A I. grunt. ni. br. 87, katastr. općine Briesnica dol., uz oglasnu cijenu od 2000 K.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 2, odregjuje se ponovno prvi rok na petak dana 25. oktobra 1907. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svota, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene na 11.300 K.

Dražbeni uslovi i isprave …

Kotarski sud. Maglaj, 14. septembra 1907.

“Islamski Svijet” 1934. – Bilješka o upisu H. Osmanagića i članova njegove obitelji kao utemeljitelja “Narodne Uzdanice”

Iz „Narodne Uzdanice”Islamski svijet 1934 Halil Osmanagic

Novi utemeljitelji »Narodne Uzdanice«.

Merhum Emina Nura Mujagić rođena Mulabdić iz Tešnja, majka Mustafa ef. Mujagića, rač. inšpektora u p. u Sarajevu upisana je za uteme­ljitelja N. Uzdanice u koju je svrhu njen sin Mustafa ef. položio društvu dotični prinos.

Upisani su kao utemeljitelji N. Uzdanice: Halil Osmanagić šumar i gospođa Sedika Osmanagić rođena Hrustić iz Maglaja, zatim merhum Sabitaga Osmanagić, Hasiba Osmanagić rođena Halilbegović, Eminaga Hrustić i Bisera Hrustić rođena Šaćiragić, za koje je dotični prinos dru­štvu položio Halil Osmanagić. Neka mu dragi Bog u sevap upiše ovaj dar za merhume, a nji­ma firdevsi ala dženet!