Arhive oznaka: Rakovac

SL 05. 05. 1892. Džanbegović, Mulalić, Salkić, Tomić, Pejić

Br. 448gr   542 1-1

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupil. gromade Saliha Mulalića protiv ovršenika Arifa Džanibegovića iz Maglaja, radi dužnih 55 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 27 augusta 1891. br. 3194 |gr, koje se nalaze u mjestu Rakovcu, i to:

Arif Dzanbegovic, Salih Mulalic, Suljo Salkic SL 5 5 18921. Oranica „Kiš“, ležeća u Rajkovcu, u površini od 3 dunuma sa megjašima: od istoka put, od juga potok, od zapada rijeka Seona a od sjevera Jefto Tomić.

2. Oranica Seona, ležeća u Rajkovcu, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka Simo Pejić, od juga Ilija Pejić, od zapada Suljo Salkić a od sjevera Jefto Tomić.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdižavati u Maglaju kod suda odregjuju se dva roka: prvi rok na 28. maja 1892. u 10 sah. prije podne.

Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji najviše po­ nudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud Maglaj, 28. marta 1892.

Sar. list 03. 03. 1895. – Mulabdić, Obralić, Mališić, Džambegović

Br. 3616/gr. 1894.    299 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja trgovca Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 482 for. 20 novč. spp, dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Bege Hadžiademovića recte Obralića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 625, katastr. općine Maglaj, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 257/2, šljivik u polju;

zatim u istom grunt. ulošku br. 625, u A II. upisani i to:

kat. čest. br. 196 i 257/1, oranica „Polje“;

kat. čest. br. 442, oranica „Bara“;

kat. čest. br. 2704/5, oranica „Poljice“ ; nadalje

u grunt. ulošku br. 674, kat. općine Maglaj, u A 1. upisani, i to

kat. čest. br. 25/10, kuća k. br. 674 sa kućištem i dvorištem; i

kat. čest. br. 25/11, šljivik pod kućom. SL 03 03 1895 Obralic, Malisic, Dzambegovic

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 27. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 1000 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo, da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

 

Br. 2942/gr. 1894.    300 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Petra Mališića iz Rakovca, zbog dužnih 104 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Arifa Džambegovića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 85, katastr. općine Rakovac, u A I , II. i III. upisanih, i to:

kat. čest., br. 10/1, oranica „Krčevina“;

kat. čest. br. 15, šikara kraj selišta;

kat. čest. br. 29/4, šikara nad selištem;

kat. čest. br. 36/4, vrt „Grabovište“;

kat. čest. br. 39/3, pašnjak „Borik“;

kat. čest. br. 13. oranica selište;

kat. čest. br. 41, šljivik;

kat. čest. br. 43, oranica;

kat. čest. br. 44, šuma „Borik“ ; zatim

u grunt. ulošku br. 211, kat. općine Rakovac.

kat. čest. br. 199/4, oranica „Prisoje“ ;

kat. čest. br. 200/2 i 201/2, šikara pod Prisojem.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 20. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 150 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

Predstavka stanovnika sela Rakovac u vezi krađe stoke, 09.11.1745.

L 33/d1:

Bujuruldija kajmekamova.

Tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se uveća učenost, ponosima sličnih i jednakih, ajanima, oficirima i drugim službenicima, neka im se uveća rang.

Stanovnici sela Rakovac1 u nahiji Maglaj, navedeni kadiluk, uputili su predstavku i naveli da su im ukrali:

Mitru dvije kobile, Mustafi Čelebniću jednu kobilu, Šahbazu jednu kravu i Juri pet komada košnica.

jakovici josevac

Neka se stanovnici sela koja se nalaze u navedenom kadiluku: Brusnica, Jaković2, Hrastovac3, Rakovac, Bukovica4, Bakotići5 Jošavac6, Bilo Polje7 na ovom mjestu ispitaju i kontrolišu.

U vezi s tim napisana je ova bujuruldija i šalje se po određenom inspektoru. Kada stigne, potrebno je na izložen način posredstvom suda i naimenovanog inspektora, nakon detaljne kontrole i inspekcije kradljivce pohvatati i predati navedenom inspektoru, a zatim ih dovesti i nama predati. Ne činite im nikakav popust i olakšice. Ako se ovakvi kod vas pojave, uzmite im imena i opis i sa izvještajem nama ih pošaljite. Ne činite drugačije. Postupajte u skladu sa bujuruldijom. Čuvajte se i izbjegavajte suprotne postupke.

Dana: 24. ševvala 1158. (9.11.1745) godine.

1Danas u općini Maglaj postoje naselja Donji i Gornji Rakovac.
2Naselje Jaković neubicirano.
3Naselje Hrastovac neubicirano. Možda je riječ o današnjem selu Rastovcu kod Maglaja.
4Danas Gornja i Donja Bukovica kod Maglaja.
5Naselje kod Maglaja.
6Naselje Jošavac kod Maglaja.
7Naselje Bilo Polje, danas Bijelo Polje, kod Maglaja.
(Tešanjski sidžil, str. 109-110)