Arhive oznaka: Pridjel

SL 1887. i 1888. (Gračić Husein)

Br. 1731/gr.   614 1—1

Oglas. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, doznanjuje se ovim Hadži Kadrić Malić, nepoznatog boravišta, da je Husein Gačić iz Maglaja protiv njemu podnio tužbu de pras. 19. jula 1887. broj 1731/gr. radi dužnih 610 groša, te se ime­nuje Mulabego Mutapčić iz Maglaja kao staratelj za čin, kojemu se dostavlja prepis tužbe sa ovosudnom odlukom od 19 jula 1887. br. 1731/gr., sa kojom je ročište za ustmenu raspravu na dan 16. augusta 1887. u 9 sati prije podne a la franca kod ovog suda odregjeno.Gracic Husein SL 7 7 1887

Ako se tuženik ili sam ili kroz zastupnika kod potpisanog suda ne prijavi, rasprava će se sa gore imenovanim starateljem dovršiti.

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 19. jula 1887.

(Sarajevski list, 07. 07. 1887.)

Br. 885 gr   273 1 — 1

Izrok. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju daje se ovim ua znanje, da je na molbu Huseina Gračića iz Maglaja, dozvolio ovršnu dražbu nepokretnina H. Kadrića Malića iz Sevarlije, zastupanog po Mula Begi Mulabdiću iz Maglaja radi dužni 610 groša spp., upisane u pljenidbenom za­pisniku od 31. decembra 1887., broj 3202 gr. i to:

Gracic Husein SL 4 4 1888Oranica zvana „Otočića“, ležeća u selu Gornjem Pridjelu, u površini 1 dunuma, sa granicama : od istoka Hadži Numan iz Tešnja, od sjevera Mujo Mehinović, od juga Ibro Kasumović, od zapada Tahir Smailović svi iz G. Pridjela, vrijedi 80 for.

Za obavu dražbe odregjen je jedan rok i to u srijedu dana 23. maja 1888, u 10 sati prije podne u prostorijama ovog suda.

Na prvom roku će se navedena oranica prodati i ispod oglašene cijene

Dražbeni uslovi…

Kotarski ured kao sud Maglaj n/B, dne 8. aprila 1888.

(Sarajevski list, 04. 04. 1888.)

Dražbeni izrok 20. septembar. 1891.

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Bećira Mujkića iz Ševarlije protiv ovršenika Huseina Huseinovića iz G. Pridila radi dužnih 44 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 21. novembra 1890. br. 466/gr., koje se nalaze u mjestu Pridila, i to:

1. Kuća u Gor. Pridilu, sa megjašima: od istoka Avdo Mujić, od juga i zapada Tahir Hozić, od sjevera put.

2. Oranica “Podkućnica bašča”, u površini od 1/2 dunuma, sa megjašima: od istoka Tahir Dedić, od juga Avdo Mujić, od zapada Tahir Dedić, od sjevera put.

3. Bašča “Podkućnica”, u površini od 1/4 dunuma, sa megjašima: od istoka Avdo Mujić, od juga i zapada Avdo Durmić, od sjevera Tahir Hozić.

4. Oranica “Brezik”, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka put, od juga Alibeg Kapetanović, od zapada Tahir Hozić, od sjevera Mustafa Smajilović.

5. Oranica “Brezik do”, u površini od 1 dun., sa megjašima: od istoka put, od juga Alibeg Kapetanović, od zapada Tahir Hozić, od sjevera Mustafa Smajilović.

6. Oranica “Bubanj i šuma”, u površini od 1 dunuma, sa megjašima: od istoka Avdo Durmić, od juga i zapada Mustafa Smajilović, od sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok u petak na 27. novembra 1891., u 10 sahati prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 170 for., a ako ne budu prodane na ovom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku onome prodati, koji najviše ponudi makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine, mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda, svaki dan od 10 do 12 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 20. septembra 1891.

ImageImage