Arhive oznaka: porodica Omersoftić

Bekir Omersoftić (1907-1954) – nekrolog u Glasniku IZ iz 1954.

MERHUM BEKIR OMERSOFTIĆ

Bekir Omersoftić, advokat u Sarajevu i bivši sudija, rođen 1907 u Maglaju, punih 14 godina bolestan od teške astme, umro je nenadano 1 jula 1954 godine. Njegova smrt došla je za nas sve, i pored teške bolesti koju je stoički podnosio, neočekivano. Jer, njegova strpljivost bezprimjerna vedrina i prilježnost radu, ulijevala nam je varljivu nadu, da je stanje njegove bolesti daleko od kritičnosti.

Teško je naći dovoljno toplih riječi kojima bi se istakla dobrota i plemenitost srca, koje je Bekir Omersoftić unosio u svaku svoju druš­tvenu aktivnost, u svaki svoj odnos prema ljudima: prijateljski, poslovni ili opštedruštveni. Malo je ljudi, koji bar površno poznaju Bekira, a da im nije poznata i njegova primjerna aktivnost i agilnost, koju je unosio u svaki koristan posao, a naročito u društveni rad u našim predratnim kulturno-prosvjetnim društvima. Istaknut član mnogih društava, član Glavnog odbora »Gajreta« i drugih većih muslimanskih društava prije Drugog svjetskog rata, on je bio primjer naprednog i pozitivnog druš­tvenog radnika pod uslovima predratnog građanskog društva. Njegova društvena aktivnost nije bila rezultat prazne ambicije za isticanjem, jer je takav motiv bio dalek njegovom karakteru, već prije svega dubok osjećaj ljubavi za našeg čovjeka, prosvjetno i privredno zaostalog, kome je u cilju uzdizanje na viši stepen ekonomskog i kulturnog života bila potrebna pomoć onih koji su uspjeli da se otrgnu iz opšte učmalosti i da steknu veće znanje. To Bekir pokazuje i kroz niz svojih objavljenih članaka.

Bekir Omersoftić pripada generaciji intelektualaca, koja se školo­vala, živjela i počela da djeluje u teškom razdoblju između dva svjet­ska rata. To je bio kratak i težak period da bi se razvile i došle do punog izražaja sve njegove intelektualne sposobnosti i karakterne oso­bine. Kad je Narodno-oslobodilačka borba otpočela, međutim, Bekir je već bio težak bolesnik. Ali usprkos takvog zdravstvenog stanja, on je uzeo znatno učešće u pozadinskoj narodno-oslobodilačkoj borbi. Poslije Oslobođenja Bekir Omersaftić je s obzirom na naše potrebe za stručnim pravničkim kadrovima u upravi, bio kratko vrijeme upravni službenik. Od januara 1946 do januara 1947 god. on je urednik “Službenog lista NRBiH”, koju funkciju uspješno obavlja sve dok nije bio prisiljen da zbog stanja bolesti zatraži penziju. Kasnije kad se stanje popravilo, počeo se baviti advokaturom.

U svojim poslovima Bekir Omersoftić je bio poznat ne samo po svojoj savjesnosti, već i po osobitoj stručnosti. Među stručnim prav­ničkim krugovima bio je radi toga cijenjen kao pravnik rjeđih sposob­nosti. Stoga naša društvena zajednica i pravna struka ranom smrću Omersoftića gubi mnogo.

 

M. Kamarić

Glasnik IZ 1954 Bekir Omersoftic 1Glasnik IZ 1954 Bekir Omersoftic 2

Dražbeni izrok, Sarajevski list, g. 1913. – Smajlagić, Omersoftić

Sar. list 09 09 1913 Mustajbeg Uzb VS Omersoftic i SmajlagicKotarski sud u Maglaju, daje na znanje, da je na molbu Mustajbega Uzeirbegovića iz Ma­glaja, zast. po dru Ivi Pilaru, odvjet. u Tuzli, za razvrgnuće zajednice, dozvolio javnu ovršnu draž­bu nepokretnina

Mustajbega Uzeirbegovića iz Ma­glaja, zast. po dru Pilaru iz Tuzle,

Begzade Mulalić udate Mulabdić iz Maglaja,

Almase rođ. Smajlagić udate Dubojkić iz Dervente,

mldb. Sulejmana Smajlagića umrl. Nurage po tutoru Husein ef. Smajlagiću,

Smajla Smajlagića umrl. Nurage,

Paše rođ. Hadžalić udove Omersoftić u njezino ime i kao tutorice

mldb. Edhema, Alije, Aziza, Galiba, Bekira, Pašekade, Šečerzade, Hatipaše Omersoftić,

Nurage, Nazifa i Hanife Omersoftić,

Hatife Omersoftić udate Krzić,

zadnje dvije zastupane po Nazifu Omersoftiću, svi iz Maglaja,

što su upisane: U A I., grunt. ul. broj 409 i 1223, kat. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 3500 K.

Za dražbu, koja će biti kod ovog suda, odre­đuje se prvi rok u srijedu, dana 15. oktobra 1913., u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponuđenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Uslovi dražbe i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 19. augusta 1913.

 

Omersoftic, Smajlagic Uzeirbegovic SL 11 11 1913O. 536/4 1913.  4214 1—1   4921

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Mustajbega Uzeirbegovića iz Maglaja, zastupanog po dru Ivi Pilaru, odvjetniku u Tuzli, dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokret­nina

Mustajbega Uzeirbegovića iz Maglaja,

Begzade Mulalić udate Mulabdić iz Maglaja,

Almase rođ. Smajlagić, udate Dubojkić iz Dervente,

mldb. Sulejmana i Ibrahima Smajlagića, umrl. Nurage, po tutoru Husein ef. Smajlagiću,

Smajla Smajl­agića, umrl. Nurage,

Paše rođ. Hadžalić, udove Omersoftić, u njezino ime i kao tutorice

mldb. Edhema, Alije, Aziza, Galiba, Bekira, Pašekade, Šećerzade, Hatipaše Omersoftić,

Nazifa i Hanife Omersoftić,

Atife Omersoftić udate Krzić, zadnje dvije zastupane po Nazifu Omersoftiću, svi iz Maglaja, zatim

mldb. Sulejmana i Ibrahima Smajl­agića, zast. po tutoru Husein ef. Smajlagiću,

Smajla Smajlagića umri. Nurage iz Maglaja, te

Almase udate za Mahmuta Dubojkića iz Dervente, po­tonje četvero kao nasljednici umrl. Nurage Smajl­agića,

što su upisane u A I., grunt. ul. broj 409 i 1223, kat. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 3500 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, određuje se prvi rok u srijedu dana 3. decembra 1913. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te pokretnine za najviše ponuđenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Uslovi dražbe i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 20. oktobra 1913.

“Gajret” 1935. – popis donatora iz Maglaja

Maglaj:

Gajret 1935 spisak donatoraUtemeljač sа Din. 1000:

Radaković Branko;

pomagači po Din. 500:

Jarebica Numan, Omerović Derviš, Hrnjić Adem, Talić Mustafa ef, Muslimanski Klub, Omersoftić Alija i Karahusić Began;

prinosnici po Din. 300:

Omersoftić Bekir i Omersoftić Zekija h.;

prinosnici po Din. 250:

Krajinić Muharem ef., Kadrija h., Arif i Hatidža, Šečić Nurija i Asifa h, Lukačevič Islam i Раšа h, Čejvan Ibrahim i Emina h., rahm. Меhaga, rahm. Hasiba, Muratbašić Fadil, Omersoftić Aziz, Smajić Ibrahim, rahm. Rašid, rahm. Alema i Ibrahim, Mahmutagić Abdulah ef. i rahm. Mehmed;

prinosnici po Din. 200:

Softić rahm. Zulfaga, Krzić Ibrahim, Atifa i Emina;

prinosnici po Din. 150:

Pirkić rahm. Ah­met i Fatima;

prinosnici po Din. 100:

Jarebica Ahmed, Fata, Alija i Zlata, Tursić Salih ef., Nalić Hanka i rahm. Sadik, Lokmić Mehmedalija, Vuković Mahmut, Hatidža h., Smajlagić Mehmedalija, Mujezinović Sulejman, Her­ceg Sulejman, Hrnjić Ahmet, Simić Josip, Karabegović Mehmed, Bašić Mustafa, Delić Šaćir, Musaefendić Sa­lih, Čamdžić rahm. Ibrahim ef., Saletović Ibrahim, Radojčič Vaskrsenija, Obralić Ibrahim, Mečević Hasan, Musaefendić Osman, Smajlagić Nurija, Rizvić Hf. Fehim ef., Krzić Rasim, Muratbašić Džiha h. i Lokmić Husejn.

List “Gajret” 1922. godina – spisak donatora koji su se odazvali dobr. akciji koju je pokrenuo maturant gimnazije, Alija Omersoftić

Alija Omersoftić maturant gimnaziie Maglaj, sakupio je za Gajret К 1820 koji iznos darovaše i to:
Gajret 1922 spisak donatora Alija Omersofticpo K 400: Mustajbeg Uzejirbegović, Nazif Omer­softić
po К 100: Privredna banka,
po К 140: Edhem Omersoftić,
po К 80: Salih Mulalić,
po K 40: Fadil Muradbašić, Rizabeg Uzejirbegović, Begzada H. Selimović i Dželal Smajilbegović,
рo К 20: Svetel Rudolf, Кеmal Topčagić, Aleksa Jovanović, Almasa Н. Muftić, Rizabeg Uzejirbegović i Husejin Mulalić.
po К 12: Selveta H. Zečević i Galib Omersoftić te К 20: Began Karahusić.
po К 8: Alija Omersoftić, Arifaginica Н. Terzimehić, Bećir Оmersoftić, Aziz Omersoftić, Kanita h. Smajić, Džemil Osmanagić, Ibrišim Obralić, Hakija Smajlagić, N. N., Hanka h. Kadribašić, Ismet Terzimehić, Ismet ef. Čehajić, Jusuf Karamehić i Džemil Osmanagić,
po К 4: Omer Kalebić, Fadila h. Širbegović, Mehmedalija Mustajefendić, Tahira h. Širbegović, Advija h. Mulabdić, Mehmedalinica h. Smajilagić, Habiba Omersoftić, Salih Srkalović, Mustafa Hasanić, Jusuf Zukić, Smajo Muradbašić, Husejin Lokmić, Hava h. Kadribašić.