Arhive oznaka: porodica Mulabdić

SL 04. 04. 1891. Mulalić, Mulabdić, Karahusić

Br. 988/gr. 512 1—1SL 04 04 1891 Devetine, Muharem Karahusic, Mulabdici, Mulalici

Drugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daie na znanje, da je na molbu ovrho­ voditelja Blaška Tasovića protiv ovršenika Šahbega Mulalića iz Maglaja radi dužnih 1307 groša spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 10. augusta 1890. br. 3090, koje se nalaze u mjestu Devetini i to:

1. Oranica „Podvode“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera štacija i Beg iz Maglaja.

2. Bara „Ustavica“ kosanica, u površini od 3/4 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

3. Oranica Luka „Kupala“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

4. Kosanica „Bara pod Obalom“, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Mehmed Mulavdić, od juga put, od sje­vera Agan.

5. Oranica „Krčevina“, u površini od 1 dun , sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Agan, od juga Mehmed i put, od sjevera Suljaga.

6. Oranica „Ječinište“, u površini od 2 1/2 dun., sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put. od sjevera našljednici Muharema Karahusića

Za dražbu tih nepokretnina koja će se o državati u Maglaju kod suda ođregjuje se drugi rok u su­botu na 16. maja 1891. u 9 sahati prije podne, te će se na tom drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 24. marta 1891.

Merhum Mehmed Mulabdić – “Narodna Uzdanica” 1944.

Merhum Mehmed Mulabdić

Umro je 17. lipnja 1943. u Zvorniku kao umirovljeni učitelj — školski upravitelj i izpraćen do hladnoga groba od mnogobrojna građanstva i činovništva, gdje mu je šeriatski sudija Abdurahman ef. Pašić izrekao nekoliko toplih rieči, koje su prisutne do suza ganule. Merhum Mehmed bio je čovjek riedkih vrlina: tih i miran u životu, radin kao pčela, idealno pošten i dobar čovjek, pravi musliman, da je od svog djetinjstva kroz cio život savjestno vršio sve svoje islamske dužnosti. To je karakteristika Merhum Mehmeda Mulabdića.

Merhum se rodio u Maglaju godine 1885., svršio je mektebi sibjan, zatim osnovnu školu, trgovačku školu i učiteljsku školu u Sarajevu 1904. Služio je kratko vrieme u Pazariću i Trnovu (kotar Sarajevo), zatim u Zvorniku, u Skelanima (kotar Zvornik) i ubrzo opet povraćen je u Zvornik, gdje ostaje sve do svoje smrti. U Zvorniku se u to doba oženio od bivšeg načelnika Hadži Hasanage Omerkavazovića, izrodio je liepo potomstvo: četiri sina i dvie kćeri i sve liepo odgojio. Sinovi su mu: dva bankovni činovnici, jedan geometar, a jedan najmlađi trgovac. Treći mu sin po redu merhum Nusret bio je činovnik poštanske štedionice, bio je upisan i na visokoj komercionalnoj školi u Zagrebu, ali vršeći vojnu dužnost poginuo je po­četkom godine 1942. u borbi sa neprijateljem na položaju u Majevici.

Za vrieme svog službovanja merhum Mehmed bio je izabran za tajnika u kotarskom vakufskom povjerenstvu, bio je dulje vremena predsjednik odbora »Narodne Uzdanice«, predsjednik Muslimanske čitaonice, predsjednik Crvenog križa i pokopnog družtva »Muavenet«. Sarađivao je u svim muslimanskim dobrotvornim poslovima, a na­ročito se iztakao zadnje dvie godine u sakupljanju pomoći za naše muhadžire. Merhum Mehmed bio je i proganjan za svoj narodni i nesebični rad. Za muslimansku čitaonicu, što nije sa članovima dao da mienja svoj pravac, bio je premješten u Srbiju u jedno selo u Azbukovačkom srezu, gdje bi morao ići sa mnogobrojnom svojom porodicom i sa bolestnom ženom, koja je uobće bila svojom bolešću vezana za postelju. Onda je umirovljen i prije navršenog vremena. Od to doba živio je u Zvorniku radeći sve do smrti za narod i sirotinju.

Rahmetulahi alejhi rahmelen vasiah!

Edhem Mulabdić

nar uz 44 mehmed mulabdic

Mehmed Mulabdić je bio amidža Edhemov. Tu informaciju saznajemo u sljedećem video zapisu gdje Mehmedova unuka, kći Mehmedovog sina Dževada govori o svojoj porodici i vezama sa Edhem efendijom. Osim nje o Edhemu govori rahm. Kasim Drnda, a posebno je zanimljiva priča rahm. Omera Ahmetbegovića koji opisuje svoj susret sa piscem 50ih godina dvadesetog vijeka na ulici u Maglaju.

Sa tribine o Edhemu Mulabdiću, Maglaj, 1995. ili 1996. godina from TVZM on Vimeo.