Arhive oznaka: porodica Arifagić

Pravda 9. 6. 1927. Merhum Agan Arifagić iz Maglaja

Inna lillahi! Ovih dana promijenio je svijet u Maglaju ugledni građanin i starina Agan (Agić) Arifagić u svojoj 70. godini. Merhum Agan potječe iz ugledne starinske, nekad dobro poznate težačke kuće i prostrana gospodarskog naselja na lijevoj obali Bosne prama samom Maglaju kud je nekad vodila jedina cesta od Broda prama Sarajevu. S toga je otac mu merhum Arifaga, a i kuća mu, bili na daleko poznati sa svoga dočeka. Agić je jedan od sedam sinova te porodice i posljednji od njih završuje svoj život. Kako bijahu svi snažni i dobro razvijeni, odlikovahu se ne samo u svom teškom težačkom radu nego i u snazi i junaštvu te sudjelovahu uz okupaciju u bojevima protiv austrijske vojske, i mladi Agan, onda u naponu svoje mladenačke snage bijaše kasnije, kad Švabe zauzeše Maglaj prokazan, da se borio, i čak oklevetan, da je zaplijenio neku kasu vojske austrijske i on bi uhvaćen i strpan u zatvor zajedno sa još dvojicom sugrađana svojih i to Suljagom Beganovićem i Hadži – Suljagom Nenadovićem. Šta su sve pretrpili za vrijeme istrage kao i samog zatvora, znao je merhum Agan za svog života pripovijedati, da bi ga svak s interesom slušao. On bi najteže osuđen i odleža u Lepoglavi ravnih sedam godina, ma da sе nikad kod njega ne pronađoše ni kakvi novci ni kasa vojna, nego bi siromah osuđen na prostu denunciju onih, koji Švabu u zagrljaj dočekaše.

Merhum Agan ostavlja iza sebe kod građanstva svog rodnog mjesta lijepu uspomenu ugledna građanina i vrijedna težaka. Kao čvrst karakter neustrašivo on sudjelova u cijeloj našoj borbi za vakufsko – mearifsku autonomiju i isto tako bijaše od početka naše organizacije čvrst pristaša naš sve do svoje smrti.

Da ga dragi Bog obdari firdevsi-ala dženetom, a ucviljenoj porodici podijeli utjehu!

Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah!

Em

Ovaj članak je vjerovatno napisao Edhem Mulabdić koji se često potpisivao inicijalima EM i objavio dosta bilješki o uglednim, poštovanim i zaslužnim maglajlijama koji bi preselili na ahiret u to vrijeme između dva svjetska rata. Merhum Agan bi mogao biti njegov dajdža, odn. brat njegove majke Nura-hanume. Alija Nametak je zabilježio pišući o Edhem efendijinim korijenima:

Mati Edhema Mulabdića Nura-hanuma, bila je najstarije od dvanaestero djece čuvenog Arif-age Bektaša, čiji je bio han s kućom i posjedom u zaleđu na lievoj strani Bosne prema Maglaju, gdje je početak sadašnjeg mosta, a cesta tu na lakat zaokreće uz Bosnu. Tu je Edhem u ranoj svojoj mladosti proveo dosta vremena dolazeći tamo često s majkom djedu i daidžama (ujacima), gdje mu je iza maglajske kaldrme bila ugodna promjena. Tu je imao prilike vidjeti puno prolaznika, stranih lica, raznih odiela, pa govora, koji su prolazili iz Hrvatske, Slavonije, Madžarske i Austrije preko Broda i Maglaja dalje u Sarajevo. Te svoje doživljaje često opisuje u svojim pripoviedkama.

Agan je dakle rođen oko 1857. što znači da je imao dvadesetak godina u vrijeme austrougarske okupacije 1878. Vjerovatno je bio jedan od mlađih braće i sestara s obzirom da posljednji od njih i umro, a Edhemova majka je bila najstarija. Ovdje se navodi da ih je bilo sedmorica braće, dok je ukupno Arifaga (prema Nametku) imao 12 djece, znači još pet kćeri je bilo. Za jednog brata znamo da se zvao Mehinaga, a taj podatak nalazimo u oglasu Sarajevskog lista od 1. 1. 1896. gdje se Mehinaga proglašava rasipnikom i daje pod starateljstvo brata Agana (u to vrijeme je Aganu oko 40 godina).

Agan je imao sinove Hajdara i Pašagu (1891-1970), te kćeri Hanifu ud. Smajlagić, Azizu ud. Spahić i Đulradu Međić.

Nazif Babić

Broj 1721.  747 1—1

Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu obnašao je u parnici Nazifa Babića iz Maglaja, Babic Nazif Semso SL 5 5 1896tužitelja protiv Šemsi Babiću iz Smirne, tuženome radi 1050 for. poto­njem u smislu § 280. gr. p. p. imenovati punomoć­nikom za primanje spisa odvjetnika dr. B. Krasu iz Sarajeva.

Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, 2. maja 1896.

(SL 05. 05. 1896)

 

Br. 4086gr. 1898.  1955 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Avdage Arifagića iz Maglaja, zbog dužnih 23 for. 06 novč. spp., dozvolio javnu dražbu Arifagić Avdaga, Babić Nazif SL 11 11 1898nepokretnina ovršenika Nazifa Babića iz Maglaja,

u gruntovnom ulošku br. 429, kat. općine Maglaj, u A. I. upisanih i to:

kat. čestice br. 29/3, kuća k. br. 429, sa kućištem i dvorištem, u površini od 235 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obđržavati kod ovog suda odregjuje se prvi rok u četvrtak dana 22. decembra 1898. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 1. oktobra 1898.

(SL 11. 11. 1898)

 

Br. 5719/gr. 1900.  IV. 4/1900. 80 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Stjepe Ivaniševića, trgovca iz Gračanice, zbog dužnih 1150 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Nazifa Babića iz Maglaja,Babic Nazif SL 1 1 1901.

u gr. ul. br. 429 i 822, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi odregjuje se prvi rok u subotu dana 26. januara 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene, odregjene kako slijedi:

za nepokretnine u A I. grunt. ul. br. 429, kat. općine Maglaj sa 30 K,

za nepokretnine u A I. grunt. ul. br. 822, kat. općine Maglaj sa 600 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 7. decembra 1900.

(SL 01. 01. 1901)

SL 07. 07. 1904. Ibrahim Arifagić

Br. 2320/gr. 1904. IV. 1/1904.   1447 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovođitelja Jakoba Goldbergera iz Gjakovara, zbog ostatka dužnih 455 K 40 h spp., do­zvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Stjepana Martinčevića iz Dervente, u gr. ul. br. 45, kat. opć. Maglaj, u A I. upisanih i to:Arifagic Ibrahimaga SL 7 7 1904

Na ovršenikovu kuću kuće br. 864, stojeća na kat. čest. br. 523/3, spadajuća Ibrahimagi Arifagiću i drug. iz Maglaja, upisana u A I., u grunt. ulošku br. 45, kat. općine Maglaj, bez zemljišta.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 30. jula 1904. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene na 400 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 13. juna 1904.

SL 07. 07. 1911. Izvjestaj o presudi Savi Dragoviću za koga je utvrđeno da je počinio ubistvo nad majkom Edhema Mulabdića, Nura-hanumom Hadžavdić

Osuda Savi Dragoviću.

20. o. započe­la je pred kr. sudbenim stolom u Zagre­bu glavna rasprava protiv Save Nura Hadžavdić, mati Edhemova, presuda ubici SL 11 07 11Dragovića, kojega je optužilo onamošnje dr­žavno odvjetništvo zbog grabežnog umor­stva, učinjenog 26. septembra 1878. na Nuri Hasafdića, majci Mehage i Edhema Mulabdića, koji su u doba učinjenog zločina stanovali u osamljenoj kući kraj Maglaja. Senatu je predsjedao sudbeni vijećnik dr. Mirko Košutić, javnu optužbu je zastupao zamjenik dr­žavnog odvjetnika Leo Kaurić, a obra­nu su bili preuzeli advokati dr. Thaller i dr. Katušić. Glavna rasprava je za­ključena u subotu 22. o. u 7 sah. u veče, a u ponedjeljak 24. o. u 11 1/2 sah. pr. p. pred­sjednik senata proglasio je osudu, kojom se optuženi Sava Dragović zbog grabež­nog umorstva osugjuje na 15 godina teš­ke tamnice. Branitelji su uložili ništovnu žaobu i priziv

U tekstu je očito pogrešno navedeno prezime rahm. Nure. Prisjetimo se teksta Alije Nametka o Edhemu Mulabdiću u kojem između ostalog detaljno piše i o njegovim roditeljima:

Mati Edhema Mulabdića Nura-hanuma, bila je najstarije od dvanaestero djece čuvenog Arif-age Bektaša, čiji je bio han s kućom i posjedom u zaleđu na lievoj strani Bosne prema Maglaju, gdje je početak sadašnjeg mosta, a cesta tu na lakat zaokreće uz Bosnu. Tu je Edhem u ranoj svojoj mladosti proveo dosta vremena dolazeći tamo često s majkom djedu i daidžama (ujacima), gdje mu je iza maglajske kaldrme bila ugodna promjena. Tu je imao prilike vidjeti puno prolaznika, stranih lica, raznih odiela, pa govora, koji su prolazili iz Hrvatske, Slavonije, Madžarske i Austrije preko Broda i Maglaja dalje u Sarajevo. Te svoje doživljaje često opisuje u svojim pripoviedkama.

Vidimo da su Arifagini kuća i posjed bili upravo na prostoru gdje su i danas kuće i zemlja Arifagića, između zgrade Opštine i Doma Zdravlja. Takođe smo vidjeli u nekoliko nedavnih postova, da su se Arifagići ranije prezivali Hadžavdić. Zato je jasno da je u tekstu trebalo da stoji Hadžavdić umjesto Hasafdić. A taj po kome je porodica prozvana Arifagić bi mogao biti baš “čuveni Arif-aga Bektaš” kako to kaže Nametak.

SL 11. 11. 1905. i 02. 02. 1906. Ibrahim Hadžavdić zv. Arifagić

Hadžavdić Ibrahim SL 11 11 1905Br. 4726/gr. 1905. IV. 19/1905.  2381 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mustajbega Uzeirbegovića iz Maglaja, zbog dužnih 240 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Ibrahima Hadžavdića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 977, katastr. općine Maglaj.

1/4 nekretnina u grunt. ulošku br. 805, kat. općine Maglaj.

Neoznačeni dio u gr. ul. br. 52 i 1519, kat. opć. Maglaj.

1/6 nekretnina u gr. ul. br. 2024, katastr. općine Maglaj,

u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 2. decembra 1905. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 400 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. oktobra 1905.

Br. 7027/gr. 1905. IV. 19/1905.

310 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mustajbega Uzeirbegovića iz Maglaja, zbog dužnih 240 K spp., dozvolio javnu dražbuSL 02 02 1906 Ibrahim Hadzavdic zv Arifagic nepokretnina upisanih na ovršenika Ibrahima Hadžavdića zvan Arifagić iz Maglaja, u grunt. ul. br. 977, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

1/4 nekretnina u gr. ul. br. 805.

Neoznečeni dio u gr. ul. br. 52 i 1519.

1/6 nekretnina u gr. ul. br. 2024, iste kat. općine, u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se drugi rok u subotu dana 3. marta 1906. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odregjene na 400 K.

Dražbeni oslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud.

Maglaj,

23. decembra 1905.

Sarajevski List 01. 01. 1896. Objava o proglašenju Mehinage Arifagića iz Maglaja rasipnikom.

Br. 50/šer.
100 1 — 1
Daje se na sveopće znanje, da je Mehinaga Arifagić iz Maglaja rasipnikom proglašen, i da je istome njegov brat Agan Arifagić iz Maglaja skrbnikom po­stavljen.
Kotarski ured kao šerijatski sud. Maglaj, 22. januara 1896.
sl 01 01 1896 arifagic mehinaga i agan

Dražbeni izrok, SL 12. 12. 1902. (Smajić, Arifagić, Mulić)

Br. 5049/gr. 1902. IV. 8/1902.
2680 1 — 1
Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehe Smajića iz Ma­glaja, zbog dužnih 267 K 58 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Arifa, Sulejmana, Huseina Arifagića te Rešide rogj. Arifagić udate za Sulejmana Mulića iz Maglaja, u gruntovnom ulošku br. 7, katastralne općine Maglaj, u A I. upisanih.
SL 12 12 1902. Meho Smajic, Arifagic, MulicZa dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 27. decembra 1902. u 11 sahati prije podne.
Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene, odregjene na 400 K.
Dražbeni uslovi i isprave odnoseći se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda za vri­jeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili po­sebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepo­kretnine, koje se imaju dražbom prodati, da ne gledeći na na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati da dvije nedjelje, počevši od posljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.
Kotarski ured kao sud.
Maglaj, 3. novembra 1902.