Arhive oznaka: Perovići

Dražbeni izrok. SL 07. 07. 1887. (Perovići, Mlivo, Mustafić, Salihović i dr.)

Br. 1025/gr. 588 2—1

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, daje se ovim na sveopće znanje, da je na molbu Ibrahima Mlive iz Bugojna, radi dužnih 312 for. spp., dozvolio ovršnu javnu dražbu nepekretnina ovršenika Muharema Mustafića iz Perovića, i to:

1. Kuća i miljać. Kuća od drveta sagragjena, sastojeći se iz dvije sobe i jedne kuhinje, djelomično hrgjava. Ista zajedno s milćom graniči: od istoka Ahmo Mustafić, od zapada i juga Mujo Mustafić, od sjevera Ahmo Mustafić, u površini od 400 aršina, u vrijednosti od 50 for.

2. Bašta u površini od 400 aršina sa granicama: od istoka i sjevera vlasnik, od juga i zapada potok, u vrijednosti od 12 for.

3. Njiva „Lug“, oranica u površini od 1 dana oranja, sa granicama: od istoka Ahmo Salihović, od juga Mehmed Omersoftić, od zapada potok, od sjevera Hasan Avdanović, vrijedna 20 for.

4. Oranica „Kamerina voda“ u površini od 1 dan oranja, sa granicama: od istoka Mašo Mujkić, od juga Sadik Imam, od zapada Hadži Hanuma Visokovina, od sjevera Ahmed Salihović, vrijedna 20 for.

5. Oranica „Oskuruša“ u površini od 2 dana oranja, sa granicama: od istoka put, od juga Hasan Sibonić, od zapada Ahmet Salihović, od sjevera Mehmed Omersoftić, u vrijednosti od 30 for.

6. Oranica „Hanište“, u površini od 1 oke usjeva, sa granicama: od istoka i sjevera Hasan Bjelkić od juga Sadik Imam, od zapada Abid Hodžić, u vri­jednosti od 3 for.

7. Oranica „Klenik“ u površini od 1 dana oranja, sa granicama: od istoka, juga i sjevera Ahmo Musta­fić i vlasnik, od zapada vlasnik i potok, u vrijednosti od 12 for.

8 Oranica „Dobričina njiva“ u površini od 1 oke usjeva, sa granicama: od istoka i juga Hasan Bjelkić, od zapada Mahmud Garić, od sjevera potok, u vri­jednosti od 5 for.

9. Oranica „Glavica“ u površini od 1 dan oranja, sa granicama : od iste ka, juga i sjevera Ahmo Musta­fić, od zapada vlasnik i potok, u vrijednosti od 10 for.

10. Milać „Suljići“, posagjen sa šljivama, kad dobro rodi daje 1 tovar šljiva, sa granicama: od istoka put, od juga Ahmo Mustafić, od zapada i sje­vera Mujo Mustafić, u vrijednosti od 15 for.

Za obavu iste dražbe odregjuju se 2 roka i to: prvi rok u četvrtak 25. augusta a drugi rok u četvr­tak dne 29. septembra 1887., svaki put u 11 sati prije podne ala franka kod potpisanog suda.

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 14. jula 1887.

SL 07 07 1887 perovici

Izrok objavljen u Sarajevskom listu br. 65 od 02.06.1889. godine

Izrok. Kotarski ured kao sud u Maglaju daje ovime na sveopće znanje da je na molbu Smaje Hercegovca iz Maglaja dozvolio ovršnu javnu dražbu nepokretnina Ahme Mustafića iz Perovića ležećih u selu Perovići i u pljenidbenom zapisniku od 13. aprila 1888. br. 1579/gr upisanih radi dužnih mu u ime glavnice 2100 groša spp. i to:

1. Njiva “Skejača” sa megjašima: od istoka H. Hanuma Kapetanović iz Maglaja, od zapada Mašo Imanović, od juga Huso Osinić oba iz Perovića, od sjevera potok i milć ovršenika u vrijednosti od 300 for.

2. Njiva “Mala Rieka” , sa megjašima: od istoka Hasan Bjelkić, od zapada potok i ovršenik, od juga Arif Osmić, od sjevera potok, u vrijednosti od 300 for.

3. Njiva “Jajinjovac” , sa megjašima: od istoka Meho Imamović, od zapada i juga potok, od sjevera Hasan Imamović iz Perovića, u vrijednosti od 100 for.

4. Njiva “Jelina voda”, sa megjašima: od istoka Omer Imamović, od zapada put, od juga groblje, od sjevera  iz Perovića u vrijednosti od 100 for.

Dražba će se obdržavati dne 3. jula i 7. augusta 1889. oba puta u sriedu u 10 sati prije podne u prostorijama ovoga suda time, da će se ove nepokretnine na prvom roku uz ili iznad procijenjene vrijednosti, a na drugom i ispod iste najboljem nudiocu prodati. Podjedno odobravaju se dražbeni uslovi te se prodajna cijena ustanovljuje po procijenjenoj vrijednosti. Očemu se obavješćuju obe stranke. Dražbeni uslovi mogu se svaki dan za vrijeme uredovnih sati kod ovoga suda pogledati. Pozivlju se daklen svi oni vjerovnici, koji imadu pravo da se iz kupovnine namire i koji nijesu o odregjenoj dražbi posebno obavješteni, da svoje zahtjeve najkasnije na razdiobnom ročištu prijave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Pozivlju se najzad i svi oni, koji misle da im pripada pravo vlasništva ili drugo kakovo stvarno pravo na ove nepokretnine, da na to smjerajuću tužbu u roku od dvije nedjelje dana nakon uvrštenja ovog izroka kod suda predadu, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava dražba obaviti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 24. maja 1889.

ImageImage