Arhive oznaka: Osmo Kujrić

Dražbeni izrok, Sar. List 02. 02. 1890. (Hanumić, Jakopović, Kujrić i dr.)

Br. 76/gr  ex 1890.   104 1—1

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju u daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Sulejmana Hanumića iz Maglaja protiv ovršenika Mehmeda Jakopovića iz Maglaja radi dužnih 200 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 15. oktobra 1889, br. 3115|gr. koje se nalaze u mjestu Čehaiću i to:

1. Oranica „Šabana“, ležeća u Čehaiću, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka njiva Osme Kujrića, od zapada poljski put, od juga seoski put, od sjevera Bosna.

2. Oranica „Mandolina“, ležeća u Čehaiću, u po­vršini od 3 dunuma, sa megjašima: od istoka Osmo Kujrić, od zapada željeznica, od juga porodica Emirić, od sjevera prije Sava Čović sada Mehmed Jakopović.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuju se dva roka: prvi rok u srijedu 26. marta 1890., a drugi u srijedu 30. aprila 1890. svaki put u 9 sah. prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 28. januara 1890.
SL 02 02 1890 Hanumic, Jakopovic