Arhive oznaka: Omer Mujčinović

Dražbeni izrok, Sar. list, 03. 03. 1915.

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Avrama S. Poljokana, trgovca iz Banje Luke, zbog 250 K spp., dopustio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Fate Mahmić udove Brkić iz Moševca, mldb. Omera, Džehve i Hanke Mujčinović, na ruke Alage Mrvoljka iz Ravne, kot. Tešanj, Sulejmana Pohlovca iz Kosove, kot. Tešanj, što su upisane:
izrok SL 03 03 1915 Mahmic, Mujcinovic, MrvoljakU A I., grunt. ul. broj 98. kat. općine Moševac, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 400 K.
Za dražbu, koja će biti kod ovog suda, odre­đuje se drugi rok u srijedu dana 14. aprila 1915. u 11 sati prije podne.
Na tom će se roku prodavati te nepokretnine za najveću ponudu, makar i ispod oglasne cijene. Uslovi dražbe i isprave, što se tiču spome­nutih nepokretnina, mogu se razgledati kod ovog suda.
Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pra­vo, da budu namireni iz cijene i kojima nije došla posebna vijest o dražbi, da stave svoje zahtjeve na ročištu za diobu, i to najkašnje do svršetka rasprave, jer se inače njihovi zahtjevi ne će uva­ žiti na diobi.
Jednako se poziva svako, ko hoće da dokaže svoje vlasništvo ili drago koje stvarno pravo na spomenute nepokretnine, neka, ne gledajući na to, što mu nije došla posebna vijesti, tužbu za svoje pravo preda za dvije nedjelje od posljednje­ga dana, kada je oglas proglašen, jer će se inače izvršiti ovrha i ne pazeć na njihova prava.
Kotarski sud, Maglaj, 28. januara 1915.