Arhive oznaka: Nura Mulabdić r. Hadžavdić

SL 07. 07. 1911. Izvjestaj o presudi Savi Dragoviću za koga je utvrđeno da je počinio ubistvo nad majkom Edhema Mulabdića, Nura-hanumom Hadžavdić

Osuda Savi Dragoviću.

20. o. započe­la je pred kr. sudbenim stolom u Zagre­bu glavna rasprava protiv Save Nura Hadžavdić, mati Edhemova, presuda ubici SL 11 07 11Dragovića, kojega je optužilo onamošnje dr­žavno odvjetništvo zbog grabežnog umor­stva, učinjenog 26. septembra 1878. na Nuri Hasafdića, majci Mehage i Edhema Mulabdića, koji su u doba učinjenog zločina stanovali u osamljenoj kući kraj Maglaja. Senatu je predsjedao sudbeni vijećnik dr. Mirko Košutić, javnu optužbu je zastupao zamjenik dr­žavnog odvjetnika Leo Kaurić, a obra­nu su bili preuzeli advokati dr. Thaller i dr. Katušić. Glavna rasprava je za­ključena u subotu 22. o. u 7 sah. u veče, a u ponedjeljak 24. o. u 11 1/2 sah. pr. p. pred­sjednik senata proglasio je osudu, kojom se optuženi Sava Dragović zbog grabež­nog umorstva osugjuje na 15 godina teš­ke tamnice. Branitelji su uložili ništovnu žaobu i priziv

U tekstu je očito pogrešno navedeno prezime rahm. Nure. Prisjetimo se teksta Alije Nametka o Edhemu Mulabdiću u kojem između ostalog detaljno piše i o njegovim roditeljima:

Mati Edhema Mulabdića Nura-hanuma, bila je najstarije od dvanaestero djece čuvenog Arif-age Bektaša, čiji je bio han s kućom i posjedom u zaleđu na lievoj strani Bosne prema Maglaju, gdje je početak sadašnjeg mosta, a cesta tu na lakat zaokreće uz Bosnu. Tu je Edhem u ranoj svojoj mladosti proveo dosta vremena dolazeći tamo često s majkom djedu i daidžama (ujacima), gdje mu je iza maglajske kaldrme bila ugodna promjena. Tu je imao prilike vidjeti puno prolaznika, stranih lica, raznih odiela, pa govora, koji su prolazili iz Hrvatske, Slavonije, Madžarske i Austrije preko Broda i Maglaja dalje u Sarajevo. Te svoje doživljaje često opisuje u svojim pripoviedkama.

Vidimo da su Arifagini kuća i posjed bili upravo na prostoru gdje su i danas kuće i zemlja Arifagića, između zgrade Opštine i Doma Zdravlja. Takođe smo vidjeli u nekoliko nedavnih postova, da su se Arifagići ranije prezivali Hadžavdić. Zato je jasno da je u tekstu trebalo da stoji Hadžavdić umjesto Hasafdić. A taj po kome je porodica prozvana Arifagić bi mogao biti baš “čuveni Arif-aga Bektaš” kako to kaže Nametak.