Arhive oznaka: Mustafa Delibegović

SL 05. 05. 1899. Delibegović, Pašić.

Br. 1239/gr. 1899.   801 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Muje Delibegovića umrl. Murata iz Maglaja, zbog dužnih 225 for. 50 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika mldb. Bege i Mehmeda Pašića sinova Smaje iz Maglaja u gr. ul. br. 1088, kat. općine Maglaj, u A I. (jedan) upisanih i to:Mujo Delibegović sin Murata SL 5 5 1899.

kat. čest. br. 3792, oranica „Obrovac”, vrsti mirije u površini od 5 dun. 800 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 17. jula 1899. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 350 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. marta 1899.

SL 02. 02. i 11. 11. 1901. Husaković, Moševac

Br. 6351 /gr. 1900. IV. 12/1900.   398 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ibrahima Šehića iz Maglaja zbog dužnih 120 K spp. dozvolio javnu dražbu 7/44 dijela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac i 1/7 djela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na ovršenika Sulejmana Husakovića iz Moševca.

Husaković Moševac, SL 2 2 1901Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu 2. marta 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi:

za 7/44 dijela nekretnina u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac sa 10 K i

za 1/7, djela nepo­ kretnina n A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac sa 150 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 29. decembra 1900.

 

Br. 3475/gr. 1901. IV. 8/1901.   2946 1—1

Kotarski ured kao sud Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mustafe Delibegovića iz Maglaja, zbog dužnih 600 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Dude rogj. Dugalović udove Husaković, mldb. Sulejmana, Saliha, Ibrahima, Hasana, Fatime, Gjulsume i Hasibe Husaković zastu­panih po tutorici Dudi udovi Husaković iz Moševca, u grunt. ul. br. 15 i 159, katastr. općine Moševac, u A I. upisanih i 1/3 nepokretnina u gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac, u A I. upisanih.Husaković Moševac, SL 11 11 1901

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 7. decembra 1901. u 11 sahati prijepodne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene i to :

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac na 100 K,

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na 500 K. te

za 1/3 nepokretnina u A I ., gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac na 100 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 20. septembra 1901.

SL 06. 06. 1900. (Delibegović Mustafe Hasan)

Br. 1489/civ. 1048 1-1

Okružni sud u D. Tuzli daje ovime na sveopćeznanje, da je u izvlastbenom postupku bos.-herc. drž. željeznice, protiv Hasanu Delibegoviću u Maglaju, u svrhu proširenja željezničke stanice u Maglaju, dozvo­ljenom glasom naredbe visoke zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 30. novembra 1899., br. 175.163/1V., odregjeno ročište radi provedenja procjene nekretnina izvlastiti se imavših i to:

jednog dijela kat. čest. br. 551, unesene u grunt. ul. br. 57, u A II., katastr. općine Maglaj, u površini od 280 kv. met., pripadajuće Hasanu Delibegoviću umrlog Mustafe u Maglaju, odregjuje se ročište na lice mjesta u Maglaju na ponedjeljak dana 25. juna 1900. poSL 06 06 1900 Hasan Delibegovic (Mustafin) prosirenje zelj stanice novom kalendaru, u 10 sahati prije podne.

Pozivaju se dakle sve one osobe, koje misle da imadu na gore navedene nekretnine pravo vlasništva ili drugi koji zahtjev, da kod ovog ročišta ili osobno pri­stupe ili se dadu po punomoćniku zastupati ili pako svoja prava doprinošenjem dotičnih dokazala do dana ročišta pismom prijave, jer se u protivnom slučaju ne će tečajem izvlastbenog postupka uzeti obzir na njihov zahtjev.

Okružni sud. D. Tuzla, 12. maja 1900.