Arhive oznaka: Mehmed Mulabdić

SL 06. 06. 1903. Nenadović, Tahmiščić

Br. 2334/gr. 1903. IV. 3/1903.  1188 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Nurije Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 253 K 40 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenice Zlatke H. Nenadovića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 36, kat. općine Briesnica dol. u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 13. juna 1903. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 5. maja 1903.

 

Br. 929/gr. 1903. IV. 112/1902.   1189 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića, trgovca iz Maglaja, zastupan po odvjetniku dru Maxu Rothu iz D. Tuzle, zbog dužnih 900 K spp , dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Mujage Tahmiščića, posjednika iz Maglaja,

u gr. ul. br. 2, kat. općine Briesnica dol., u A I., teNenadovic, Tahmiscic SL 6 6 1903

u gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, u A I. i II. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se drugi rok u srijedu dana 17. juna 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene od­regjene kako slijedi:

I. Za nekretnine upisane u A I. gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, naime:

kat. čest. br. 264/2, ku­ćište sa dvorištem, u površini od 100 met.,

kat. čest. br. 264/1, bašča oko kuće, u površini od 1 dun. 620 met.,

kat. čest. br. 265/2, bašča oko kuće, u površini od 550 met., na 500 K.

II. Za nekretnine upisane u A II. gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, naime:

kat. čest. br. 260, oranica „Bara”, u površini od 11 dun. 570 met.,

kat. čest. br. 261, oranica „Bara”, u površini od 9 dun. 680 met., na 650 K.

III. Za nekretnine upisane u A II. gr. ul. br. 541, kat. općine Maglaj, naime:

kat. čest. br. 697/1, ora­nica „Polje”, u površini od 4 dun. 920 met.,

kat. čest. br. 697/2, oranica „Polje”, u površini od 20 met.,

kat. čest. br. 698/3, oranica „Polje”, u površini od 3 dun. 730 met.,

kat. čest. br. 699/3, šuma obala kraj Bosne, u površini od 630 met., na 680 K.

IV. Za nekretnine upisane u A I. gr. ul. br. 2, kat. općine Briesnica dol., naime:

kmetovsko selište Jovanović, k. br. 2, sastojeći se od 22 komada parcela, u površini od preko 70 dun., na 500 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. marta 1903.

SL 09. 09. i 11. 11. 1903. Ragib Čamdžić

Br. 5183/gr. 1903. 17. 7/1903.  1947 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 172 K 82 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ragiba Čamdžića iz Čustogbrda, u grunt. ul. br. 59, kat. općine Camdzic Ragib SL 9 9 1903Čustobrdo, u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 10. oktobra 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. augusta 1903.

 

Br. 6890/gr. 1903. IV. 10/1902. 2446 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 172 K 82 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ragiba Čamdžića iz Čustogbrda, u grunt. ulošku br. 59, kat. opć. Čustobrdo, u A I. upisanih.Camdzic Ragib SL 11 11 1903

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se drugi rok u subotu dana 12. decembra 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­ više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odregjene na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 18. oktobra 1903.

SL 04. 04. 1891. Mulalić, Mulabdić, Karahusić

Br. 988/gr. 512 1—1SL 04 04 1891 Devetine, Muharem Karahusic, Mulabdici, Mulalici

Drugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daie na znanje, da je na molbu ovrho­ voditelja Blaška Tasovića protiv ovršenika Šahbega Mulalića iz Maglaja radi dužnih 1307 groša spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 10. augusta 1890. br. 3090, koje se nalaze u mjestu Devetini i to:

1. Oranica „Podvode“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera štacija i Beg iz Maglaja.

2. Bara „Ustavica“ kosanica, u površini od 3/4 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

3. Oranica Luka „Kupala“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

4. Kosanica „Bara pod Obalom“, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Mehmed Mulavdić, od juga put, od sje­vera Agan.

5. Oranica „Krčevina“, u površini od 1 dun , sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Agan, od juga Mehmed i put, od sjevera Suljaga.

6. Oranica „Ječinište“, u površini od 2 1/2 dun., sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put. od sjevera našljednici Muharema Karahusića

Za dražbu tih nepokretnina koja će se o državati u Maglaju kod suda ođregjuje se drugi rok u su­botu na 16. maja 1891. u 9 sahati prije podne, te će se na tom drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 24. marta 1891.

Merhum Mehmed Mulabdić – “Narodna Uzdanica” 1944.

Merhum Mehmed Mulabdić

Umro je 17. lipnja 1943. u Zvorniku kao umirovljeni učitelj — školski upravitelj i izpraćen do hladnoga groba od mnogobrojna građanstva i činovništva, gdje mu je šeriatski sudija Abdurahman ef. Pašić izrekao nekoliko toplih rieči, koje su prisutne do suza ganule. Merhum Mehmed bio je čovjek riedkih vrlina: tih i miran u životu, radin kao pčela, idealno pošten i dobar čovjek, pravi musliman, da je od svog djetinjstva kroz cio život savjestno vršio sve svoje islamske dužnosti. To je karakteristika Merhum Mehmeda Mulabdića.

Merhum se rodio u Maglaju godine 1885., svršio je mektebi sibjan, zatim osnovnu školu, trgovačku školu i učiteljsku školu u Sarajevu 1904. Služio je kratko vrieme u Pazariću i Trnovu (kotar Sarajevo), zatim u Zvorniku, u Skelanima (kotar Zvornik) i ubrzo opet povraćen je u Zvornik, gdje ostaje sve do svoje smrti. U Zvorniku se u to doba oženio od bivšeg načelnika Hadži Hasanage Omerkavazovića, izrodio je liepo potomstvo: četiri sina i dvie kćeri i sve liepo odgojio. Sinovi su mu: dva bankovni činovnici, jedan geometar, a jedan najmlađi trgovac. Treći mu sin po redu merhum Nusret bio je činovnik poštanske štedionice, bio je upisan i na visokoj komercionalnoj školi u Zagrebu, ali vršeći vojnu dužnost poginuo je po­četkom godine 1942. u borbi sa neprijateljem na položaju u Majevici.

Za vrieme svog službovanja merhum Mehmed bio je izabran za tajnika u kotarskom vakufskom povjerenstvu, bio je dulje vremena predsjednik odbora »Narodne Uzdanice«, predsjednik Muslimanske čitaonice, predsjednik Crvenog križa i pokopnog družtva »Muavenet«. Sarađivao je u svim muslimanskim dobrotvornim poslovima, a na­ročito se iztakao zadnje dvie godine u sakupljanju pomoći za naše muhadžire. Merhum Mehmed bio je i proganjan za svoj narodni i nesebični rad. Za muslimansku čitaonicu, što nije sa članovima dao da mienja svoj pravac, bio je premješten u Srbiju u jedno selo u Azbukovačkom srezu, gdje bi morao ići sa mnogobrojnom svojom porodicom i sa bolestnom ženom, koja je uobće bila svojom bolešću vezana za postelju. Onda je umirovljen i prije navršenog vremena. Od to doba živio je u Zvorniku radeći sve do smrti za narod i sirotinju.

Rahmetulahi alejhi rahmelen vasiah!

Edhem Mulabdić

nar uz 44 mehmed mulabdic

Mehmed Mulabdić je bio amidža Edhemov. Tu informaciju saznajemo u sljedećem video zapisu gdje Mehmedova unuka, kći Mehmedovog sina Dževada govori o svojoj porodici i vezama sa Edhem efendijom. Osim nje o Edhemu govori rahm. Kasim Drnda, a posebno je zanimljiva priča rahm. Omera Ahmetbegovića koji opisuje svoj susret sa piscem 50ih godina dvadesetog vijeka na ulici u Maglaju.

Sa tribine o Edhemu Mulabdiću, Maglaj, 1995. ili 1996. godina from TVZM on Vimeo.

 

Dražbeni izrok, SL 06. 06. 1904. (Terzimehić r. Arifović Čimka i djeca)

Br. 2866/gr. 1904. IV. 6/1903.

1317 1—1SL 6 6 1904. Terzimehic

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 220 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Čimke rogj. Arifović udove Terzimehić i mldb. Arifa, Hamze, Huseina, Mahmuta i Urfete Terzimehić iz Maglaja, u grunt. ulošku br. 259, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u subotu dana 25. jula 1904. u 11 sati prije podne. Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 16. maja 1904.

Sar. list 03. 03. 1898. – Ibrišim Obralić

Br. 420/gr. IV. 1/1898.  232 1 — 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića, trgovca iz Maglaja, zbog dužnih 840 for 68 ne. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina, ovršenika Ibrišima Obralića, trgovca iz Maglaja,

u gr. ulošku br. 638, katastr. općine Maglaj, u A I. upisanih i to: 

katasr. čest. br 206/2, kućište sa dvorištem i kućom, k. br. 638, u površini od 620 kv. met.,

kat. čest. br. 206/1, šljivik za kućom, u površini od 500 kv. met., mulk;

dalje u gr. ul. br. 658, kat. općine Maglaj, u A I., II. i III. upisanih i to:

katastr. čest. br. 26/73, kuća, k. br. 658, sa kućištem i dvorištem, u povi šini od 130 kv. met.,

katastr. čest. br. 26/74, vrt pod kućom, u površini od 85 kv. met.,

katastr. čest. br. 172/2, gradilište sa čardakom, u površini od 100 kv. met.,

kat. čest. br. 173/4, šljivik „Gradilište“, u površini od 20 kv. met.,

katast. čest. br. 175 1, vočar „Jabučik“, u polju, u površini od 900 kv. met.,

katastr. čest. br. 33/1, šljivik uza stranicu, u površini od 1 dun. 350 kv. met., mulk,

kat. čest. br. 170/2, šikara „Obala kraj Bosne“, u površini od 370 kv. met.,

katast. čest. br. 170/4, šikara obala kraj Bosne, u površini od 220 kv. met.,

katastr. čest. br. 172/1, oranica „Polje“, u površini od 2 dun. 500 kv. metara,

kat. čest. br. 173/1, oranica „Polje“, u površini od 3 dun.,

katastr. čest. br. 207, oranica „Krbula“, u površini od 4 dun. 650 kv. met., mirije,

kat. čest. br. 173/2, oranica „Bijela Ploča“, u površini od 3 dun. 900 kv. met,

kat. čest. br. 173/3, šljivik u Bjeloj Ploći, u površini od 9t)0 kv. met.,

katastr. čest. br. 186, oranica „Bjela Ploča“, u površini od 7 dun. 400 kv. met., mirije;

u gr. ul. br. 1, kat. općine Osojnica, u A 1. upisanih i to:

kat. čest br. 374, kućište sa dvorištem, u površini od 1 dun. 100 kv. met.,

kat. čest. br. 315, oranica „Palučak“, u površini od 43 dun. 200 kv. met.,

katastr. čest. br. 368, šuma u Luci, u površini od 1 dun. 550 kv. met.,

kat. čest. br. 369/2, oranica „Luka“, u površini od 6 dun. 200 kv. met.,

kat. čest. br. 371, oranica „Luka“, u površini od 2 dun. 750 kv. met.,

kat. čest. br. 372, oranica „Podkućnica“, u površini od 9 dun. 650 kv. met.,

kat. čest. br. 373, šljivik kod kuće, u površini od 150 kv. met,

katastr. čest. br. 375, šljivik kod kuće, u površini od 10 dun. 300 kv. met.,

kat. čest. br. 376, put kućni, u površini od 500 kv. met.,

kat. čest. br. 382, oranica „Podkućnica“, u površini od 10 dun. 300 kv. met,

kat čest. br. 388, šuma u Palućku, u površini od 2 dun.,

katastr. čest. br. 389, oranica „Ravan”, u površini od 32 dun. 300 kv. met.,

kat čest. br. 390, šuma „Ilica greblje“, u površini od 77 dun.,

kat. cestica br. 391, oranica „Ilica greblje“, u površini od 9 dun. 700 kv. met.,

kat. čest. br. 558/2, oranica „Strnje“, u površini od 13 dun. 900 kv. met.,

katastr. čest. br. 560, oranica „Strnje“, u površini od 29 dun. 400 kv. met.,

katastr. čest. br. 561/1, šikara „Strnje“, u površini od 3 dun. 900 kv. met.,

kat. čest. br. 561/2, oranica „Strnje“, u površini od 4 dun , mirije;

u grunt. ul. br. 4, katastr. općine Osojnica, u A I. upisanih i to:

katastr. čest. br. 528, kućište sa dvorištem, u površini od 750 kv. met.,

kat. čest. br. 381/1, oranica „čečavka“, u površini od 28 dun.,

katastr. čest. br. 381/2, šuma kraj Ćećavke, u površini od 700 kv. met.,

kat. čest. br. 513, oranica „Obala“, u površini od 8 dun. 600 kv. met.,

katastr. čest. br. 514, šljivik na Obali, u površini od 2 dun. 350 kv. met.,

kat. čest. br. 515, oranica „Obala“, u površini od 5 dun. 300 kv. met.,

kat. čest. br. 516, oranica „Obala“, u površini oi 14 dun. 400 kv. met.,

katastr. čest. br 526, oranica „Obala“, u površini od 12 dun. 800 kv. met.,

kat. čest. br. 529, šljivik kod kuće, u površini od 620 kv. met.

kat. čest. br. 530/2, šuma „Os je“, u površini od 18 dun. 600 kv. met.,

kat. čest. br. 530/3, pašnjak „Osoje“, u površini od 11 dun.,

kat. če-t. br. 562/1, oranica „Blatni potok“, u površini od 31 dun. 800 kv. met.,

kat. čest. br. 562/3, oranica „Dol“, u Skretavcu, u površini od 21 dun. 400 kv met.,

kat. čest. br. 527/1, šljivik „Palućak“, u površini od 1 dun. 770 kv. met.,

kat. čest. br. 527/2, oranica „Palučak“, u površini od 2 dun. 330 kv, met, mirije;

i a/i nekretnina u gr. ul br. 77, kat. općine Osojnica, u A I. upisanih i to:

kat. čest. br. 558/1, šikara „Skretovac“, u površini od 23 dun. 800 kv. met.

kat. čest. br. 562/2, oranica „Glavica“, u površini od 28 dun. 200 kv. met.,

kat. čest. br. 563/1, oranica „Skretovac“, u površini od 120 dun.,

kat. čest. br. 564, oranica „Skretovac“, u površini od 7 dun. 200 kv. met.,

kat. čest br. 581, oranica „Skretovac“, u površini od 8 dun. 250 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 20. aprila 1898. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 4332 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, za vrijeme uredovnih sati. Pozivaju se realni vjerovnici koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prav a predati za dvije nedjelje, počevši od posljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 31. januara 1898.

Sar. list 03. 03. 1895. – Mulabdić, Obralić, Mališić, Džambegović

Br. 3616/gr. 1894.    299 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja trgovca Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 482 for. 20 novč. spp, dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Bege Hadžiademovića recte Obralića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 625, katastr. općine Maglaj, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 257/2, šljivik u polju;

zatim u istom grunt. ulošku br. 625, u A II. upisani i to:

kat. čest. br. 196 i 257/1, oranica „Polje“;

kat. čest. br. 442, oranica „Bara“;

kat. čest. br. 2704/5, oranica „Poljice“ ; nadalje

u grunt. ulošku br. 674, kat. općine Maglaj, u A 1. upisani, i to

kat. čest. br. 25/10, kuća k. br. 674 sa kućištem i dvorištem; i

kat. čest. br. 25/11, šljivik pod kućom. SL 03 03 1895 Obralic, Malisic, Dzambegovic

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 27. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 1000 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo, da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

 

Br. 2942/gr. 1894.    300 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Petra Mališića iz Rakovca, zbog dužnih 104 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Arifa Džambegovića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 85, katastr. općine Rakovac, u A I , II. i III. upisanih, i to:

kat. čest., br. 10/1, oranica „Krčevina“;

kat. čest. br. 15, šikara kraj selišta;

kat. čest. br. 29/4, šikara nad selištem;

kat. čest. br. 36/4, vrt „Grabovište“;

kat. čest. br. 39/3, pašnjak „Borik“;

kat. čest. br. 13. oranica selište;

kat. čest. br. 41, šljivik;

kat. čest. br. 43, oranica;

kat. čest. br. 44, šuma „Borik“ ; zatim

u grunt. ulošku br. 211, kat. općine Rakovac.

kat. čest. br. 199/4, oranica „Prisoje“ ;

kat. čest. br. 200/2 i 201/2, šikara pod Prisojem.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 20. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 150 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

Spisak donatora iz Maglaja koji su dali dobrovoljni prilog “za poplavom postradale Podrinjce” – Kalendar Bošnjak 1897.


od kotarskog ureda u Maglaju, i to:

Salih beg Uzeirbegović  100 for.

Musta beg Uzeirbegović  50 for.

N. N.  10 for. 70 novč.

Mehmed Mulabdić  5 for.

po 4 for.:

Mahmu ef. Čehajić, Sabit aga Osmanagić,

Mehmed Omersoftić  2 for. 50 nč.

po 2 for.:

Mahmudbeg Širbegović, Mujaga Obralić, Hašim ef. Nevesinjac, Hadži Ali beg Hrustić i Ludwig Rosenberg,

Jakob Stern 1 for. 50 nč. Bosnjak 1897 prilozi za poplavljene podrinjce

po 1 for.:

Mula-Ibrahim Mulabdić, Hadži Alija Hadžialić, Avram Danon, Risto Ilkić, Aleksa Arsenović, Hadži Arif Terzimehić, Andrija Reiner, Mehaga Mulabdić, Agan Mulalić, Gabor Eberhardt, Ašir Topčagić, Mehmed Mačak, Suljo Džambegović, Mulameho Idrizović, Ibro Mešić, M. Sečić, Ali ef. Čirkinagić, Koss, Knorr, Barušić i Muller,

Hermann Weiss  3 for.,

po 50 novč.:

Šandor Lobenwein, Marica Šojat, Dimitrija Božić, Žarko Bilbija, Spasoja Gojković, Mujo Muharemović, Pimo Ilkić, Jovo Brkić-Kalajdžija, Mićo Kalajsosiv, Milan Ilić, Fata Muratbašić, Jovica Cvijanović, Smajil Sečić, Nurija Mulabdić, Mahmud Bajrić, Ibro Čičeklić, Ibrahim Rešidović, Bešo Muratović, D. Vučkovački, Taboure, Melchior, Hanke, Marak, Mustafa Sečić, Mahmut Gjulić i Mustafa Biberović,

Sali beg Kadrbašić  35 nč,

Stanišić 30 novč.,

po 20 novč.:

Šerif Mulalić, Suljo Ku­kuruz, Ibrahim Gračić i Ragib Hadžialić,

po 10 novč.:

Bego Muharemović, Šah beg Smajlbegović, Agan Gračić i Husein Bilić.