Arhive oznaka: Mahala Čehajić

Jugoslavenski list 14. 8. 1930. Izvještaj o vukovima koji napadaju stoku u Liješnici

Pojava vukova nedaleko Maglaja

Maglaj: Nedaleko Maglaja na Čehajićkim barama su se pojavili čopori vukova koji su zatekavši na paši jednu kobilu, vlasništvo težaka Ibrahima Bajrića, okruživši, čitavu je izderali i zatim pojeli. U jutro kada su kobilu pošli tražiti na svoje veliko čudo i

iznenađenje, našli su same gole kosti, koje su ostale iza vukova. Čopor vukova toliko je bio smion da ga je glad nagnula da vukovi su prosto došli među kuće. Čehajićani i Liješničani od popovnog napadaja vukova zabrinuti su za svoj mal, kojeg sama ne smiju preko noći ostavljati u polju. Drži se da će seoski starješina g. Meho Bradarić organizirati i napraviti jednu hajku na vukove i tako samo osloboditi dobro svojih seljana od ponovne napasti i daljnje štete, koja znade biti u ovom kraju od vukova. Dobro bi bilo da to učini u sporazumu sa lovačkim udruženjem.

Dražbeni izrok, Sar. List 02. 02. 1890. (Hanumić, Jakopović, Kujrić i dr.)

Br. 76/gr  ex 1890.   104 1—1

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju u daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Sulejmana Hanumića iz Maglaja protiv ovršenika Mehmeda Jakopovića iz Maglaja radi dužnih 200 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 15. oktobra 1889, br. 3115|gr. koje se nalaze u mjestu Čehaiću i to:

1. Oranica „Šabana“, ležeća u Čehaiću, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka njiva Osme Kujrića, od zapada poljski put, od juga seoski put, od sjevera Bosna.

2. Oranica „Mandolina“, ležeća u Čehaiću, u po­vršini od 3 dunuma, sa megjašima: od istoka Osmo Kujrić, od zapada željeznica, od juga porodica Emirić, od sjevera prije Sava Čović sada Mehmed Jakopović.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuju se dva roka: prvi rok u srijedu 26. marta 1890., a drugi u srijedu 30. aprila 1890. svaki put u 9 sah. prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 28. januara 1890.
SL 02 02 1890 Hanumic, Jakopovic

Dražbeni izrok, Sar. List 05. 05. 1892.

Br. 447|gr.  / 547 1—1
Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupil. gromade Alije Hodžića protiv ovršenika Tahira Dedića iz Ma­glaja, radi dužnih 253 for. 2 novč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 7 septembra 1890. broj 3388|gr., koje se nalaze u mjestu Čehaiću i to:
l. „Bara“, ležeća u Čehaiću, u površini od 3 dunuma, sa megjašima: od istoka Mulagano Dedić, od juga željezna pruga, od zapada Pašan Dedić a od sjevera put.
2. „Bara“, ležeća u Čehaiću, u površini od 5 dunuma, sa megjašima: od istoka Devla Karahodžić, od juga željezna pruga a od zapada i sjevera put
3. Oranica „Luka“, sa megjašima: od istoka i zapada Pašan Dedić, od juga put a od sjevera rijeka Bosna.
SL 05. 05. 1892. Alija Hodzic, Dedic Mulagano, TahirZa dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda, odregjuju se dva roka prvi rok u subotu na 28. maja 1892. u 10 sah. prije podne.
Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji naj­više ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 11 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročišta, najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od posljednjega dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti
Kotarski ured kao sud
Maglaj, 28. marta 1892