Arhive oznaka: Dedo Džambegović

Oglas, Sar. list 12. 12. 1885. Sadik Obralić, Dedo Džambegović

Br. 2229/c.    1294 2—2

Oglas.

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju stavlja se ovim do sveopćeg znanja, da je na molbu Sadika Obralića iz Maglaja, dozvolio ovršnu dražbenu prodaju nekretnina Dedo Džambegovića iz Maglaja, ležećih u Junuzofiću i to:

Njiva podkućnica u površini od 20 dunuma sa megjašima SL 12 12 1885. Oglas, Sadik Obralić, Šibonjić, Terzimehić, Dzambegović

od istoka potok,

zapada Salko i Mujo Šibonić i potok,

juga put,

sjevera Arif Terzimehić, Bego i Salko Sibonić,

što no su radi dužnih ovrhomolitelju 1292 groša na (70 dukata) procjenjene.

Prodavaće se u konaku maglajskom u srijedu dne 9. decembra i u srijedu dne 23. decembra 1885, svaki put u 10 sati prije podne.

Kod prvog ročišta mogu se ove nekretnine samo uz procjenbenu ili veću cijenu a kod drugog i niže kupiti. Žaobina iznosi 10 % od vrijednosti. Svi oni, koji misle, da imadu kakvo stvarno pravo nagore označenu nepokretnost, naime pravo vlastnosti, služnosti, zaloga, prekupa i t. d. pozivaju se, da to svoje pravo odnosno možebitne tražbine prije dražbe ovomu sudu prijave, jer se poslije ne će nikakav prigovor uvažiti.

Maglaj, 20. novembra 1885.

Dražbeni izrok od 11.06.1891. objavljen u Sarajevskom listu

ImageDrugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mahmuda Merdića iz ImageMaglaja protiv ovršenika Dede Džambegovića iz Maglaja radi dužnih 6 for. 20 novč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 3. okt. 1890. br. 3846/gr., koje se nalaze u mjestu Maglaju, i to:

1. Milać, sa megjašima: od istoka Mahmud i Šaćir Saračević, od juga Arif Džambegović, od zapada i sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuje se drugi rok u petak na 31. jula 1891. u 10 sahati prije podne, na kom će se iste nepokretne prodati onome, koji najviše za njih ponudi, makar i ispod oglasne cijene, odregjene na 24 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 10 do 12 sahati prije podne. Pozivlju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 11. juna 1891.