Arhive oznaka: Blaško Tasović

SL 04. 04. 1891. Mulalić, Mulabdić, Karahusić

Br. 988/gr. 512 1—1SL 04 04 1891 Devetine, Muharem Karahusic, Mulabdici, Mulalici

Drugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daie na znanje, da je na molbu ovrho­ voditelja Blaška Tasovića protiv ovršenika Šahbega Mulalića iz Maglaja radi dužnih 1307 groša spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 10. augusta 1890. br. 3090, koje se nalaze u mjestu Devetini i to:

1. Oranica „Podvode“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera štacija i Beg iz Maglaja.

2. Bara „Ustavica“ kosanica, u površini od 3/4 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Mehmed Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

3. Oranica Luka „Kupala“, u površini od 1 dun. sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put, od sjevera Beg iz Maglaja.

4. Kosanica „Bara pod Obalom“, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Mehmed Mulavdić, od juga put, od sje­vera Agan.

5. Oranica „Krčevina“, u površini od 1 dun , sa megjašima: od istoka željeznica i voda, od zapada Agan, od juga Mehmed i put, od sjevera Suljaga.

6. Oranica „Ječinište“, u površini od 2 1/2 dun., sa megjašima: od istoka željeznica, od juga Edem Mulavdić, od zapada put. od sjevera našljednici Muharema Karahusića

Za dražbu tih nepokretnina koja će se o državati u Maglaju kod suda ođregjuje se drugi rok u su­botu na 16. maja 1891. u 9 sahati prije podne, te će se na tom drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 24. marta 1891.

Dražbeni izrok, objavljen 30.12.1890. u Sar. listu – Devetine, Šahbeg Mulalić

šahbeg mulalić 1

šahbeg mulalić 2
Br. 4864/gr.

Dražbeni izrok.

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Blaška Tasovića iz Sarajeva po odvj. Krassi protiv ovršenika Šahbega Mulalića iz Maglaja radi dužnih 1307 groša spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovog suda od 10. augusta 1890. br. 3090, koje se nalaze u mjestu Devetini, i to:

1. Oranica “Devetina Podvoće”, u površini od 1 dun., sa megjašima: put, Mehmed, put, željezni put.

2. Bara “Ustavica kosnica”, u površini od 3/4 dun., sa megjašima: željeznica, Mehmed, put, Beg.

3. Oranica “Luka Kupala”, u površini od 1 dunuma, sa megjašima: željeznica, Edem, put, Tadija.

4. Kosnica “Bara pod Obalom”, u površini od 1 dunuma, sa megjašima: željeznica i voda, Mehmed, put, Agan.

5. Oranica “Krčevina”, u površini od 1 dunuma, sa megjašima: Agan i cesta željezna, Mehmed, put, Suljaga.

6. Oranica “Ječmište”, u površini od 2 1/2 dun., sa megjašima: željeznica, Edem, put i Širbegović.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok u subotu na 21. marta 1891. u 9 sahati prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 3130 groša, a ako ne budu prodane na ovom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu seu vidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 12 sahati prije podne. Pozivlju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeć na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti. Kotarski ured kao sud.

Maglaj, 30. decembra 1890.