Arhive oznaka: Bego Mulasalihović Mulalić

SL 11. 11. 1894. Suljo Mulasalihovic (Mulalić) zvani Bego

Suljo Mulasalihovic (Mulalic) zvani Bego SL 11 11 1894Br. 3183/gr. 1894.   1502 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 180 for. i 125 for. 24 nč. spp., do­zvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Bege pravo Sulje Mulasalihovića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 396, katastr. općine Maglaj, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 24/27, kuća k. br. 396 sa kućištem i dvorištem, mulk, u površini od 345 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi odregjuje se prvi rok u srijedu dana 19. decembra 1894. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 211 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud.  Maglaj, 27. oktobra 1894.

Hatija Mulalić – Mulasalihović (udova Bege) rodjena Bećiragić. SL 01. 01. 1900. i 11. 11. 1906.

Br. 7383/gr. 1899. VII. 18/1899. 2647 1—1

Hatija r Beciragic Mulalic Mulasalihovic SL 01 01 1900Kotarski ured kao sud u Žepču daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Avrama J. Musafije iz Maglaja, zbog dužnih 143 for. 63 novč spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenice Atije rogjene Bećiragić udate Mulalić iz Maglaja, u gruntovnim uloš. br. 11 i 20, kat. općine Vrbica, u A I. upisanih i to:

kmetovsko selište Markanović, kuće br. 11, te

kmetovsko selište Antunović, kuće br. 20.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod ovog suda, u uredovnoj sobi broj 2, odregjuje se drugi rok u petak dana 16. februara 1900. u 11 sa­hati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odre­gjene na 600 for. i to: za svako selište sa 300 for.

Dražbeni uslovi i isprave …

Kotarski ured kao sud. Žepče, 20. novembra 1899.

 

 

Br. 1941/gr. 1906. IV. 11/1906.  2454 1—1Hatija r Beciragic Mulalic Mulasalihovic SL 11 11 1906

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditeljice Anice Martinović-Grgić iz Žepča, zbog dužnih 400 K spp., dozvolio javnu dražbu 1/8 nepokretnina upisanih na ovršenicu Hatiju rogj. Bećiragić udovu iza Bege Mulasalihovića iz Maglaja, zastup. po Salihu Muradbašiću iz Maglaja, u gruntovnom ulošku br. 636, katastr. općine Maglaj, u A I., mulk.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 15. decembra 1906. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 100 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 28. jula 1906.