Arhive oznaka: Atif Delić

Dražbeni izrok 11.06.1891. (Mahmić, Delić, Moševac)

Dražbeni izrok. Potpisani koterski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Muje Muratovića iz Maglaja protiv ovršenika Atifa Delića iz Moševca radi dužnih 15 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 26. marta 1891. br. 2884/gr., koje se nalaze u mjestu Moševcu, i to:

1. Oranica “Hambarište” zvana, sa 40 šljivovih, 56 kruškovih i jabukovih i 2 trešnjeva debla, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka put, od zapada Duda Mahmić i šuma, od juga šuma Ibrahima Delića, od sjevera Huso Mahmić i put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuje se rok u subotu na 1. augusta 1891. u 11 sahati prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku, onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 11 do 12 sah. prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivlju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud  Maglaj, 11. juna 1891.

ImageImage