Arhive oznaka: Atif Arapčić

1880. Bosansko-hercegovačke novine. Iskaz donacija za siromašne građane (podaci za Maglaj – vjerovatno greškom upisano Vlasenica i Srebrenica)

III. Izkaz dobrovoljnih prinosaka za siromašne žitelje bosansko – hercegovačke skupljenih u kotaru Brčka

Obćina Vlasenica i Srebrenica.

Ces. kralj, nadporučnik i kotarski upravitelj Stjepan Stojsavljović, 30 for.;

ces. kr. poreznik Vaso Manojlović, 1 for.;

Kadia Mahmud Hamdy, 10 for.;

ces. kr. kotarski liečnik Emanuel Maydl, 3 for.;

ces. kr. kotarski kancelista Anton Mlinarić, 2 for.;

sudbeni pisar Mustafa Mulobotić, 3 for.;

sudbeni prisjednik Suljaga Širbegović, 5 for.;

sudbeni prisjednik Suljaga Numanović, 5 fr.;

načelnik Mustajbeg Uzeirbegović, 18 for.; 70 novč.; ili 2 Napoleona,

bilježnik Jovan Čokić, 2 for.;

veleposjednik Salibeg Uzeirbegović, 30 for.;

trgovac Atif Arapčić, 10 for.;

trgovac Ibrahim Mulabdić, 3 for.;

trgovac Agan Mulalić, 1 for.;

trgovac Mulazimaga Mehinagić, 1 for.;

trgovac Anto Arsenović, 1 for.; 50 novč.;

trgovac Gjurko Šimić, 1 for.;

trgovac Smajo Herceg, 30 novč.

Oglas, “Sar. list” 09. 09. 1896. – Obrisani iz trgovačkog registra

Br. 2309/gr.   1196 1—1
Kod okružnog suda u D. Tuzli brisane su današnjeg dana pod gornjim brojem iz trgovačkog registra slije­deće tvrtke, kojih su vlasnici pomrli, ili odselili ili pak osiromašili, pa iz tog razloga trgovinu napustili:

 

Mahmud Ibrišimović, Atif Arapčić, Paša Mustajefendić; Petar Lukić, Pero Arsenović, Emina Arapčić, iz Maglaja;
Okružni sud. D. Tuzla, 9. augusta 1896.

“Sarajevski list” 07. 07. 1887. – Oglas

Br. 1644/gr.   612 1—1

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, daje se ovim na sveopće znanje, da je na molbu stečajnine Atifa Arapčića iz Maglaja, po upravitelju dru Weissu odvj. u D. Tuzli, radi duga od 146 for. 86 nvč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu nepokretnina ovršenika Šahbega Hadžialića iz Maglaja, i to:

Oranica „Jezero“ zvana u selu Lješnici, sa granicama:Sar. list 07 07 1887 Atif Arapcic, Hadzialic, Bradaric, Kadribasic

od istoka Mehmed i Osman Bradarić iz Lješnice,

od sjevera Suljo Nalić i Mehmed Omer Softić iz Maglaja,

od juga put, preko puta Saćir Kaderbašić,

od zapada cesta.

Za obavu iste dražbe ođregjuju se dva roka i to: prvi rok u subotu dne 20. augusta, a drugi rok u subotu 24. septembra 1887. svaki put u 11 sati prije podne a la franca kod potpisanog suda.

Kotarski ured kao sud.  Maglaj, 19. jula 1887.

Lijesnica Jezero

“Sarajevski list” 04. 04. 1887. – Izrok, stečajna gromada Atifa Arapčića

Br. 899/gr.

280 1—1

Okružni sud u D. Tuzli odlukom od 19. marta 1887. br. 696 dozvolio je ovršnu dražbu nepokretnina spadajućih stečajnoj gromadi Atif age Arapčića trgovca u Maglaju i to:

1. Zemljište „Bara“ zvano u površini od 3 dana oranja zajedno sa na istom nalazećim se gospodarstvenim zgradama kao: jedne drvene kuće na jedan boj sa dvije sobe i kuhinjom a pri zemlji jednom štalom za 4 komada marve, zatim jednom štalom sa tavanom za žito u dvorištu i sa jednom šupom za kola, što je sve skupa glasom inventarske procjene vrijedno 600 for., a graniči:

od istoka zemljištem „Bara“ Atif age Arapčić, od sjevera Mustafe Tikendžića, a od juga putem u H šančiće.

2. Zemljište „Bara“ u površini od 2 dana oranja, u jednoj ogradi sa zemljištem pod 1, megju granicama:

od istoka Mahmud Bašić, od sjevera Atif Arapčić, od juga Mustafa Tikedžić, od zapada Atif Arapčić,

vrijedno 300 for.

3. Zemljište „Bara i Mehkota“ zvano, sa 5 kom. voćaka, u površini od 2 dana oranja, u ogradi sa

zemljištem pod 1. i 2., megju granicama:

od istoka Ibro Mečkić, od sjevera i juga Atif Arapčić, a od zapada Mahmud Hasanić,

vrijedno 300 for.

4. Oranica „Tuk“ zvana u ogradi sa gornjijem zemljištama a u granicama:

od istoka Arif aga Arapčić, od sjevera željeznica, od juga Mustafa Tikedžić a od zapada Atif Arapčić,

vrijedna 40 for.

6. Oranica „Tuk“ zvana, prije vlastnost Hanife Abidovića u površini od jedne četvri dana oranja megju granicama:

od istoka Atif Arapčić, od sjev. željeznica, od zapada i juga Atif Arapčić,

vrijedna 40 for.

6. Zemljište “Tuk” zvano, u ogradi sa gornjijem zemljištama kupljeno od Marije Krokorice, a u površini od po dana oranja, graniči:

od istoka Mahmud Hasanić, od sjevera željeznica, od juga Atif Arapčić, a od zapada rijeka Bosna,

vrijedno 60 for.

7. Zemljište „Donji Tuk“ sa onu stranu željeznice, u površini od 5 oka usjeva, i u granicama:

od istoka željeznica, od sjevera Salih Čičeklić i Hadži Hamid Gračo, od juga Atif Arapčić i od zapada rijeka Bosna,

vrijedno 20 for.

8. Oranica „Tuk“ kupljena od Hanife Abidovića u površini od 1 dan oranja, graniči:

od istoka željeznicom, od sjev. Mustafa Arnaut i Salih Čičeklić, od juga Sulje Mujanović, od zapada Hadži Hamid Gračo i Atif Arapčić,

vrijedna 100 for.

Tukovi Jelovac

9. Oranica „Gurlovača“ u površini od 1 dan oranja, zasagjena mladim šljivama megju granicama:

od istoka Atif Arapčić, od sjevera Nuri beg Uzeirbegović, od juga Mahmud Bošić, od zapada cesta,

vrijedna 200 for.

10. Kosanica „Gurlovača donja“ ukosa oko 3000 oka sijena, zasagjena sa 8 kruškovih i jabukovih voćaka u granicama:

od istoka željeznica,

od sjev. Atif Arapčić, od juga Tikedžić i Hasanić, od zapada put,

vrijedna 500 for.

Gurlovaca Jelovac

11. Oranica „Bara“ sa površinom od 1 dana oranja, graniči:

od istoka Fata Molića, od sjevera željeznica, od juga put, od zapada Fata Molića,

vrijedno 200 for.

12. Kosanica „Salimova“ sa 3 voćke zasagjena, godišnje nosi oko 1000 oka sijena, a graniči:

od istoka put, od sjevera Nazifa Idrizović, od juga potok, od zapada put,

vrijedna 200 for.

13. Jedna daskom pokrivena kuća pod brojem 212, na jedan sprat, nalazi se u srednjem stanju u mjestu Maglaju, prizemni dio je od kamena i pečene cigle, a prvi sprat od pletera sagragjen, te koja se sastoji prizemno iz jedne magaze a u prvom spratu iz 3 sobe, kuhinje i drveni stuba zajedno sa milćem na kom se nalazi jedna drvena štala, jedna košara i jedan hambar, milć sa zgradama graniči:

od istoka Suljo Hasanić, od sjevera put, od juga Alija Hasanić, od zapada Mustafa Smaić,

sve iskupa vrijedno 500 for.

14. Jedan prizemni magazin pod brojem 663 u Maglaju, kamenom sagragjen a daskom pokriven, u dva odjela razdijeljen bez svakog nuzgrednog zemljišta, nu uz koga se na sjevernoj strani nalazi nova, liticom srušena nadogradnja; graniči:

od istoka pećine (litice), od sjevera testa, od juga Smail Smailagić, od zapada Ibro Meškić,

vrijedan 800 for.

15. Jedna kuća pod br. 405 u Maglaju na jedan sprat, donji dio iste od kamena a gornji od pletera sagragjen, daskom pokrivena, sastojeća se iz trijuh soba, jestvenice i jedne kuhinje pri zemlji, zatim 4 sobe ijedne drvene stube u prvom spratu, zajedno sa štalom za 10 komada marve u dvorištu, nadalje sa milćem iza kuće na kom je jedan drveni hambar i 8 voćaka, koji zajedno sa zgradama graniči:

od istoka Mustafa Buljubašić, od sjevera put i voda Bosna, od juga Hadži Nenadović, od zapada ulica,

sve skupa vrijedno 3000 for.;

kao i javnu dražbu pokretnina stečajne mase Atifa Arapčića popisanih u inventaru od 28. decembra 1886. osim pokretnina pod stav. br. 8 do 12, zatim 58, 77,117,118 i 138 kao ijedne krave i troje goveda upisanih pod broj 140 koji su predmeti već iz slobodne ruke prodani.

Radi provođenja prodaje gorepomenutih nepokretnina odregjuje se u prostorijama ovog suda dražba dne 31. maja 1887. u utorak, u 10 sati pr. p. a la franca na kojoj će se sve ove nopokretnosti dati samo za ili iznad oglašene cijene, a ne prodaju li se tada, obrdržavaće se dne 2. jula 1887., u subotu u 10 sati prije podne drugi dražbeni rok na kojem će se nepokretnine i ispod procijenjene vrijednosti

prodati i to redom kako je u dražbenim uslovima navedeno.

Dražbeni uslovi mogu se kod ovog ili okružnog suda u D. Tuzli uviđiti.

Dražba gore pomenutih pokretnina obdržavaće se dne 16. aprila 1887. u subotu u 9 sati prije podne, u dućanu i magazi Atif age Arapčića u Maglaju.

Pozivlju se s toga svi oni vjerovnici, koji misle da imaju kakvo pravo na kupovninu od nepokretnina i koji nijesu o ovoj dražbi obavješteni, da to svoje pravo najkašnje prije svršetka rasprave o razdiobi odnosno upotrebi kupovnine kod ovog ili okružnog suda u D. Tuzli prijave jer u protivnom slučaju ne će se kod razdiobe kupovnine na njih obzir uzeti.

Najzad pozivlju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlastništva ili druga stvarna prava na nepokretnine koje se imaju prodati, da ne gledeći na to što nijesu dobili posebne obavijesti, imaju svoje tužbe za ova prava predati kroz dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha obavljati.

Kotarski ured kao sud

Maglaj, 1. aprila 1887.

“Sarajevski list” 06. 06. 1884. – Protokolisane firme u Maglaju

Br. 1346/gr. 669 1—1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Atif Arapčić, trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

SL 06 06 1884 protokolisane firme u maglaju

Br. 1347/gr.    670 1-1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Agan Mulalić, trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br 1348/gr.   671 1-1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Pašo Mustajeffendić, trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br 1350/gr.    672 1-1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Petar Lukić, trgovac u Maglaju, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br. 1351/gr. 673 1-1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Pero Arsenović, trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br. 1353/gr.   674 1-1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Arif Obralić, trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br. 1354/gr.    675 1—1
Oglas
Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Hermann Weiss, trgovac iz Mag­laja, koju će vlasnik sam potpisivati. Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

Pismo tuzlanskog advokata dr. Sigmund Weiss – a od 30. avgusta 1894. upućeno Huseinu Gračiću

Dr Sigmund Weiss 30 VIII 1894 a

Dr. SIGMUND WEISS
ADVOKAT – DOL. TUZLA D. TUZLA, 30. Augusta 1894.
Gosp. Husejin Gračo

Maglaj

U stečajnom predmetu Atifa Arapčića iz Maglaja morao sam u smislu dotičnih platežnih nalogah nakon dignuća stečaja, a to tekom ove godine položili kao upravitelj stečajnine u gotovom novcu u ime različitih pristojba svote od 2fre, 3fre 20g, 4fre, 11fre 40g, 99fre 99g, te 70fre 06g, ukupno dakle 190 fre 65 g.

Polaganjem toga novca u porezni ured i ulaganjem utoka proti platežnim nalazima nastao mi je trošak od 32 fra 70. tako da sam za stečajninu imao trošak od 223 fra 35. Pošto stečajnog imetka više nema, to u smislu naredbe zemaljske vlade u Sarajevu od 11/10 1893 (?) 100.714/II te otpisa zajedničkog ministarstva od 4/II 1893 (?) 11.132 taj trošak mogu naplatiti od bivših stečajnih vjerovnika.

Na Vas odnosno Vašu tražbinu odpada svota od / fr 40, pa Vas najljepše molim da mi tu svotu blagoizvolite kretom pošte poslati.

S poštovanjem

Za Dra Sig Weissa
(Schomah)

U tekstu Alije Nametka u kojem opisuje život i djelo Edhema Mulabdića, spominje se Atif Arapčić kao ugledni ondašnji trgovac suhom šljivom i prekomorskom robom, koji je uzeo gradskog bilježnika, Jovana Čokića kao instruktora svom bratiću Eminu (koji je kod njega bio nešto kao knjigovođa, ali na stari način, turskim pismom), da ga “nauči novo pismo i drugo šta treba”.

“Emin je bio Edhemov vršnjak i drug iz ruždije. Za Emina je nabavljena početnica, i on bi svaki dan od svog instruktora naučio po jedno slovo. To bi poslije Edhem od Emina prepisao i tako je preko svog druga naučio i za mjesec-dva postao pismen.”

Dr Sigmund Weiss 30 VIII 1894 b