Arhive oznaka: Arif Džambegović

SL 05. 05. 1892. Džanbegović, Mulalić, Salkić, Tomić, Pejić

Br. 448gr   542 1-1

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupil. gromade Saliha Mulalića protiv ovršenika Arifa Džanibegovića iz Maglaja, radi dužnih 55 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 27 augusta 1891. br. 3194 |gr, koje se nalaze u mjestu Rakovcu, i to:

Arif Dzanbegovic, Salih Mulalic, Suljo Salkic SL 5 5 18921. Oranica „Kiš“, ležeća u Rajkovcu, u površini od 3 dunuma sa megjašima: od istoka put, od juga potok, od zapada rijeka Seona a od sjevera Jefto Tomić.

2. Oranica Seona, ležeća u Rajkovcu, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka Simo Pejić, od juga Ilija Pejić, od zapada Suljo Salkić a od sjevera Jefto Tomić.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdižavati u Maglaju kod suda odregjuju se dva roka: prvi rok na 28. maja 1892. u 10 sah. prije podne.

Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji najviše po­ nudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud Maglaj, 28. marta 1892.

Sar. list 03. 03. 1895. – Mulabdić, Obralić, Mališić, Džambegović

Br. 3616/gr. 1894.    299 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja trgovca Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 482 for. 20 novč. spp, dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Bege Hadžiademovića recte Obralića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 625, katastr. općine Maglaj, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 257/2, šljivik u polju;

zatim u istom grunt. ulošku br. 625, u A II. upisani i to:

kat. čest. br. 196 i 257/1, oranica „Polje“;

kat. čest. br. 442, oranica „Bara“;

kat. čest. br. 2704/5, oranica „Poljice“ ; nadalje

u grunt. ulošku br. 674, kat. općine Maglaj, u A 1. upisani, i to

kat. čest. br. 25/10, kuća k. br. 674 sa kućištem i dvorištem; i

kat. čest. br. 25/11, šljivik pod kućom. SL 03 03 1895 Obralic, Malisic, Dzambegovic

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 27. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 1000 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo, da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

 

Br. 2942/gr. 1894.    300 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Petra Mališića iz Rakovca, zbog dužnih 104 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Arifa Džambegovića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 85, katastr. općine Rakovac, u A I , II. i III. upisanih, i to:

kat. čest., br. 10/1, oranica „Krčevina“;

kat. čest. br. 15, šikara kraj selišta;

kat. čest. br. 29/4, šikara nad selištem;

kat. čest. br. 36/4, vrt „Grabovište“;

kat. čest. br. 39/3, pašnjak „Borik“;

kat. čest. br. 13. oranica selište;

kat. čest. br. 41, šljivik;

kat. čest. br. 43, oranica;

kat. čest. br. 44, šuma „Borik“ ; zatim

u grunt. ulošku br. 211, kat. općine Rakovac.

kat. čest. br. 199/4, oranica „Prisoje“ ;

kat. čest. br. 200/2 i 201/2, šikara pod Prisojem.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 20. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 150 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

Dražbeni izrok od 11.06.1891. objavljen u Sarajevskom listu

ImageDrugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mahmuda Merdića iz ImageMaglaja protiv ovršenika Dede Džambegovića iz Maglaja radi dužnih 6 for. 20 novč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 3. okt. 1890. br. 3846/gr., koje se nalaze u mjestu Maglaju, i to:

1. Milać, sa megjašima: od istoka Mahmud i Šaćir Saračević, od juga Arif Džambegović, od zapada i sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuje se drugi rok u petak na 31. jula 1891. u 10 sahati prije podne, na kom će se iste nepokretne prodati onome, koji najviše za njih ponudi, makar i ispod oglasne cijene, odregjene na 24 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 10 do 12 sahati prije podne. Pozivlju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 11. juna 1891.